Behandling som virker mot angst hos ungdom

Ungdom med angstforstyrrelser opplever betydelig og langvarig reduksjon av angst etter behandling med kognitiv atferdsterapi i spesialisthelsetjenesten.


Av Veronica Helle

Totalt 139 ungdommer i alderen 11-21 år med hoveddiagnose separasjonsangst, sosial angst og/eller generalisert angstlidelse ble undersøkt nesten 4 år etter avsluttet behandling.

- Disse funnene oppmuntrer til bredere bruk og implementering av KAT i spesialisthelsetjenesten, sier Gro Janne Wergeland, forsker ved RKBU Vest, Uni Research Helse og en av forfatterne bak studien.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Selv om KAT viste gode resultater fant også forskerne at ungdommene med sosial angst som hoveddiagnose hadde betydelig lavere sannsynlighet for bedring, enn de med separasjonsangst eller generalisert angst som hoveddiagnose.

- Dette kan bety at ungdom med sosial angstlidelse trenger mer omfattende behandling, eller en mer tilpasset behandling enn det som de fikk gjennom det manualiserte behandlingsprogrammet, sier Arne Kodal, forsker ved Helse Bergen, og hovedforfatter bak studien.

Ingen forskjell på individ- og gruppeterapi
Det ble ikke funnet noen forskjeller i effekten av individualterapi og gruppeterapi. – Dette gir behandlere fleksibilitet i valg av behandlingsform. Behandlingsform trenger ikke være avhengig av ungdommens kliniske faktorer, men kan baseres på det pasientene eller foreldrene ønsker, ressurser i klinikken eller henvisningsrate, sier Kodal.

Selv om resultatene gir støtte til bruk av behandlingsmetoden i spesialisthelsetjenesten, fylte likevel et betydelig antall ungdommer fortsatt kriteriene for en angstdiagnose ved vurdering fire år etter avsluttet behandling. De langsiktige forbedringene i denne studien er noe under gjennomsnittet til resultatene fra universitetsbaserte studier på feltet.

- Det er flere ting som kan være årsaken til dette. For det første har ungdommer med angstlidelser behandlet i BUP høyere nivå av angstsymptomer og høyere alvorlighetsgrad på angstdiagnosen sammenlignet med pasienter fra universitetsklinikker, forteller Kodal.

I tillegg hadde 46 % av deltakerne i denne studien sosial angst som hoveddiagnose, noe som er mer enn andelen ungdom med sosial angstlidelse inkludert i andre langtids oppfølgingsstudier. Flere tidligere studier av KAT har knyttet diagnosen sosial angst med et dårligere behandlingsresultat. Til slutt, mens universitetsklinikker er dedikert til klinisk forskning og gjerne har hovedfokus på én bestemt lidelse, er hovedformålet til spesialisthelsetjenesten å tilby helsetjenester til barn, ungdom og deres familier med ulike vansker. Dermed har terapeuter ved spesialiserte universitetsklinikker generelt mer omfattende og spesialisert kompetanse i å levere den spesifikke behandlingen. De fleste terapeuter som deltok i denne studien hadde liten eller ingen erfaring i KAT før de deltok i studien. Dette kan også ha bidratt til de noe lavere langsiktige behandlingsresultatene.

Første studie på langsiktig virkning i spesialisthelsetjenesten
Denne studien er den første som har undersøkt langsiktige virkninger av kognitiv atferdsterapi hos barn og ungdom med angstlidelser behandlet i spesialisthelsetjenesten. Selv om behandlingen har vist gunstige langsiktige resultater ved spesialiserte universitetsklinikker, har imidlertid langtidsvirkningen av KAT i spesialisthelsetjenesten vært ukjent. - Resultatene er oppløftende for den videre implementeringen av kognitiv atferdsterapi som behandling for angst i spesialisthelsetjenesten, sier Wergeland. Studien ble gjennomført ved syv BUP’er i Helse Førde, Helse Bergen og Helse Fonna, og involverte over 30 klinikere og merkantilt ansatte. Fra RKBU Vest deltar Bente Haugland, Jon F. Bjåstad og Gro Janne Wergeland i prosjektet.

 

Kilde:
Kodal, A., Fjermestad, K., Bjelland, I., Gjestad, R., Öst, L.-G., Bjaastad, J. F., Haugland, B.S., Havik, T., Heiervang, E., Wergeland, G. J. (2018). Long-term effectiveness of cognitive behavioral therapy for youth with anxiety disorders. Journal of Anxiety Disorders, 53, 58-67


20. desember 2017 13:55

cp: 2019-09-22 09:16:53