Skole og nettverk lite vektlagt i barnevernsmal

En mye brukt utredningsmal for undersøkelsesarbeid i barnevernet vektlegger foreldrenes omsorgskompetanse, men den etterspør ikke skolefungering eller nettverk tydelig nok.


Av Veronica Helle

Over halvparten av norske kommuner bruker Kvellomalen i større eller mindre grad når barneverntjenesten undersøker bekymringer for et barn. Nå har forskere evaluert Kvellomalen og sammenlignet den med maler for undersøkelsesarbeid i Sverige (BBIC - Barns Behov i Centrum) og Danmark (ICS - Integrated Children’s system).

- Rapporten er et godt utgangspunkt for videre arbeid med kvalitetssikring av barnevernets undersøkelsesarbeid i Norge, sier Karen Havnen, forsker ved RKBU Vest og en av forfatterne bak rapporten. Forskerne ser frem til diskusjoner om en eventuell nasjonal utredningsmal.

Evaluering av Kvellomalen er en del av arbeidet med å sikre god kvalitet i meldings- og undersøkelsesarbeidet i barnevernet i Norge.

Skole og nettverk mindre vektlagt
Rapporten viser at det er mange fellestrekk mellom malene i Skandinavia, men at enkelte tema bør etterspørres tydeligere i Kvellomalen. Områder som er mindre vektlagt i Kvellomalen enn i de andre malene gjelder for eksempel forebygging og oppfølging av barnets generelle helsetilstand, trivsel og fungering i skolen, oppfølging av søvn og ernæring, fokus på familiens totale situasjon samt familiens sosiale nettverk og integrasjon i lokalsamfunnet.

Mer omfattende om foreldre-barn samspill
Videre legger Kvellomalen opp til mer omfattende kartlegging på noen tema, sammenlignet med den svenske og den danske malen. Dette er særlig observasjon av foreldre-barn samspill og vurdering av omsorgspersonenes evne til å forstå barnet.

Anbefaler metoder og tester
Til forskjell fra den danske og svenske malen inneholder Kvellomalen mange referanser til og anbefalinger av tester, strukturerte intervju og observasjonsmetodikk som kan anvendes i en undersøkelse.

- Testene og metodene som nevnes har varierende dokumentasjonsgrad, og det er usikkerhet knyttet til flere av kartleggingsinstrumentene med tanke på om de skal brukes i barnevernsundersøkelser. Videre krever tolkningen av tester kompetanse i den spesifikke metoden som skal anvendes og vurderes, uten at dette er en del av opplæringen i Kvellomalen, sier Havnen.

Kvellomalen er en mal utviklet av professor Øyvind Kvello ved NTNU, som støtte for barneverntjenestenes arbeid i en undersøkelsesfase. Bruk av den svenske og den danske malen er regulert i avtaler mellom staten og kommunen, mens bruk av Kvellomalen i Norge reguleres etter avtale mellom kommunen og Kvello selv. Opplæringen går over 4-8 dager. Etter dette er det opp til kommunene selv å sørge for opplæring av nyansatte og vedlikehold av kunnskapen.

Evalueringen av Kvellomalen ble gjort på oppdrag fra Bufdir.

Les hele evalueringsrapporten her


20. desember 2017 11:37

Personer involvert

cp: 2019-09-23 14:16:33