Arbeidsplassen godt egnet som opplæringsarena for innvandrere

Språk- og arbeidstrening på vanlige arbeidsplasser kan gi mer effektiv arbeidsintegrering av flyktninger og innvandrere.

Flyktninger og innvandrere er en sammensatt gruppe hvor mange sliter med å få innpass på arbeidsmarkedet. Terskelen for å komme inn i arbeidslivet kan være høy for personer med lite utdanning og kjennskap til norsk språk og arbeidskultur.

Flere kommuner har satt i gang kvalifiseringstiltak rettet mot flyktninger og innvandrere, for at de skal kunne fylle ledige jobber i helse- og omsorgssektoren. Samtidig som mange blir stående utenfor arbeidslivet, ventes nemlig mangel på arbeidskraft i denne sektoren i årene som kommer.

For kommunene handler tiltakene slik både om arbeidsintegrering og om å sikre nødvendig arbeidskraft til å løse fremtidens omsorgsoppgaver.

Forskere fra Uni Research Rokkansenteret har nå gjennomført en kartleggingsundersøkelse av slike kvalifiseringstiltak i sju kommuner: Elverum, Gloppen, Karmøy, Skien, Sør-Varanger, Trondheim og Ålesund.

Felles for tiltakene er at de kombinerer arbeidspraksis og opplæring på vanlige arbeidsplasser innen helse- og omsorgssektoren. Samtidig finner forskerne en del variasjoner i hvilken rolle arbeidspraksisen har i opplæringen, i rekruttering til tiltaket, deltakerstatus og hvilke kvalifikasjoner deltakerne skal komme ut med.

Illustrasjonsbilde Colourbox.

Tiltakene har ikke pågått lenge nok til at undersøkelsen kan gi svar på hvorvidt deltakerne består fagprøver eller oppnår varig arbeidslivstilknytning. Rapporten gir derimot kunnskap om lokale erfaringer om hva som virker og hvordan det kan være hensiktsmessig å utforme slike tiltak i fremtiden.

Les hele rapporten Integrering i praksis. Helse- og omsorgssektoren som opplærings og kvalifiseringsarena for flyktninger og innvandrere

Gir ulik kompetanse

Prosjektrapporten deler tiltakene inn i tre ulike kategorier av tiltak: Kortere kompetansekurs, lærlingeløp og tiltak som kombinerer arbeidspraksis og utdanning med bruk av praksiskandidatordningen.

Kortvarige kompetansekurs kan dekke behov i det lokale arbeidsmarkedet og gi deltakerne en fot innenfor, men rollen som ufaglært assistent gir ikke nødvendigvis noen stabil tilknytning til arbeidslivet.

- Tiltak som har fagbrev som mål, sikrer deltakerne en mer varig tilknytning til arbeidslivet. Det ivaretar også det nasjonale behovet for kvalifisert arbeidskraft innen helse- og omsorgssektoren, sier prosjektleder Kjetil Lundberg.

Kommuner som skal utforme tiltak, bør derfor ta lokale arbeidsmarkedsbehov med i vurderingen. Lokale helseinstitusjoner har begrenset behov for ufaglært arbeidskraft, så tiltak bør gi deltakere kvalifikasjoner som er etterspurt i helse- og omsorgssektoren også andre steder i landet.

Place-then-train_gruppeRokkan
Prosjektgruppen. Fra venstre Marry-Anne Karlsen, Anne Homme, Helene Eide og Kjetil Lundberg.

Trenger differensierte kvalifiseringsløp

Forskerne konkluderer med at bruk av vanlige arbeidsplasser som opplæringsarena fremstår som en ressurs i arbeidsrettet integrering av flyktninger og innvandrere. Arbeidspraksis spiller en viktig rolle i opplæringen både når det gjelder yrkesfaglig kompetanse, språkferdigheter og kunnskap om normer og forventninger i norsk arbeidsliv.

Samtidig melder det seg noen viktige spørsmål som det kan være verdt å ha i mente når en skal utforme nye tiltak.

Prosjektet har blant annet vist at flyktninger og innvandrere trenger differensierte kvalifiseringsløp for at arbeidsintegreringen skal være mest mulig effektiv. Mens enkelte er klare for utfordrende løp allerede ved ankomst, har andre behov for mer grunnleggende språk- og arbeidstrening.

- Det innebærer at vi trenger en differensiert tiltaksvifte, både når det gjelder type arbeidspraksis og arbeidsoppgaver, men også vanskelighetsgrad, påpeker Lundberg.

Fakta:

  • Prosjektet er finansiert med FoU-midler fra NAV.
  • Undersøkelsen er basert på casestudier og semistrukturerte kartleggingsintervjuer med nøkkelpersoner i de ulike tiltakene. Se rapporten for en nærmere beskrivelse.
  • Prosjektet tar utgangspunkt i en bred forståelse av place then train-tilnærmingen, og omfatter tiltak som bruker ordinært arbeidsliv som opplæringsarena, er rettet mot flyktninger og innvandrere og kvalifiserer deltakere til helse- og omsorgssektoren.

(Saken er utabeidet av Kunnskapsavdelingen // FoU-seksjonen i Nav)


6. februar 2017 14:35