Høringssvar fra Nklm, Uni Research Helse, til Forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

Nklm støtter initiativet til et personidentifiserbart kommunalt pasient- og brukerregister (KPR).

 

Høringssvar fra Nklm

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forskrift om et nytt kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Les høringsuttalelsen fra Nklm her.

 

Bakgrunn for høring

Helse- og omsorgsdepartementet vil fornye, forenkle og forbedre helse- og omsorgstjenesten med utgangspunkt i pasientenes og brukernes behov. For å få til dette, er det nødvendig med et godt kunnskapsgrunnlag. Et godt kunnskapsgrunnlag er en forutsetning for å kunne planlegge, forvalte, evaluere, korrigere og utvikle en god og bærekraftig helse- og omsorgstjeneste. KPR skal gi oss et slikt kunnskapsgrunnlag.


Stortinget har vedtatt at det skal etableres et kommunalt pasient- og brukerregister, jf. lov av 17. juni 2016 om endringer i helseregisterloven § 11. Innen rammene av et godt personvern skal KPR bidra til å gi pasienter og brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester og andre helsetjenester utenfor spesialisthelsetjenesten bedre kvalitet på diagnostikk og behandling, og styrke kunnskapsgrunnlaget for forebyggende arbeid. Norsk pasientregister (NPR) har denne funksjonen for spesialisthelsetjenesten.

 


15. mars 2017 15:31