Forskningsnettverk i primærhelsetjenesten blir realitet

De allmennmedisinske forskningsmiljøene i Norge har fått tilslag fra Forskningsrådet på søknad om over 100 millioner kroner til å etablere forskningsnettverk.

Prosjektleder Guri Rørtveit, professor ved UiB og forsker ved Uni Research Helse.

 

Prosjektet «Forskningsnettverk for primærhelsetjenesten» er ett av 19 prosjekter som i skarp konkurranse er tildelt støtte fra Norges forskningsråds infrastruktursatsing. 

Prosjektleder er Guri Rørtveit, professor ved Universitetet i Bergen og forsker ved Uni Research Helse. Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen (AFE Bergen) skal ha ansvar for å etablere det regionale nettverket i Vest, mens UiB skal koordinere de fire regionale nettverkene i prosjektet.

Prosjektet er et samarbeid mellom alle de allmennmedisinske forskningsmiljøene i Norge. Søknaden, som har et budsjett på over 100 millioner NOK, utgår fra Universitetet i Bergen, Uni Research, Universitetet i Oslo, Universitetet i Tromsø, NTNU og Universitetssykehuset Nord-Norge.

Forskningsnettverk skal etableres som et bidrag til å gjøre primærhelsetjenesten mer kunnskapsbasert. Norske fastleger gjennomfører 14 millioner konsultasjoner hvert år.

Hele Norges befolkning utgjør pasientgruppen, men fastlegene bruker mest tid på pasienter som har flere kroniske sykdommer som KOLS, hjertesykdom, kreft og diabetes. Pasientnær forskning er nødvendig for å utvikle kunnskapsgrunnlaget slik at disse og andre sykdommer behandles best mulig.

De allmennmedisinske forskningsmiljøene driver forskning på høyt nivå, men det er vanskelig å gjennomføre store prosjekter der fastlegenes pasienter er direkte involvert. Årsaken er at de ca 5000 fastlegene utgjør en desentralisert tjeneste uten infrastruktur for forskning.

Det nye forskningsnettverket skal gjøre det enklere for forskningsmiljøene å rekruttere pasienter fra primærhelsetjenesten til alle typer kliniske studier. Infrastrukturen vil også gjøre det mulig å bruke data fra primærhelsetjenesten til forskning, sykdomsovervåking og kvalitetsforbedringer.  En svært avansert IT-plattform er en del av prosjektet.

Slike forskningsnettverk eksisterer i mange land og har økt forskningskvaliteten betydelig. Forskerne bak nettverket i Norge har selv bakgrunn som fastleger og kjenner helsetjenesten godt. De har samtidig et tett samarbeid med internasjonale forskere om dette prosjektet.

Pasienter er generelt svært positive til å bidra til forskning, fordi dette vil bidra til bedre helse for fremtidige pasienter. Forskningsrådet har nå vedtatt å støtte forskningsnettverket. Dette vil gi helt ny kraft til forskning på fastlegenes pasienter. På sikt er det en ambisjon å knytte til seg andre deler av primærhelsetjenesten i dette store, nasjonale prosjektet.

- Dette kommer alle Norges pasienter til gode, sier Guri Rørtveit, prosjektleder og professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.


27. juni 2017 13:58

Personer involvert