Prioriteringer og beslutninger i AMK-sentralen

Ny kunnskap om samtalene til 113-sentralene i Norge og bruken av Indeks som beslutningsstøtte for operatørene.

Eirin Nybø Ellensen disputerte 10. august 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Norwegian Index for Emergency Medical Assistance. Studies on the Use and Precision of the Emergency Medical Dispatch Guidelines in Norway». Under doktorgradsarbeidet var Ellensen stipendiat i Stiftelsen norsk luftambulanse og forsker ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse.

Foto: Arngeir Berge

Pressemelding:

Norsk indeks for medisinsk nødhjelp (Indeks) er et oppslagsverk som operatørene ved AMK-sentralen bruker når de håndterer medisinske nødsamtaler på 113 telefonen. Indeks har vært i bruk siden 1994, uten at det har vært undersøkt hvor godt den fungerer som støtteverktøy for vanskelige beslutninger om hastegrad og prioritering. Det har også vært lite kunnskap om hva alle samtalene til 113 handler om. Gjennom fire studier har avhandlingen innhentet ny kunnskap om samtalene til 113-sentralene i Norge, bruken av Indeks ved AMK (selvrapportert og målt) samt Indeks’ evne til å finne de rette pasientene når det gjelder hjerneslag.

Studie 1 var en 72 timers undersøkelse av alle 113-henvendelser til de 19 AMK-sentralene i landet. Den nasjonale gjennomsnittlige kontaktraten for 113 var 56 per 1 000 innbyggere per år, men varierte fra 33 til 114 mellom de ulike sentralene. Hastegradene fordelte seg med 37 % akutte, 34 % haster og 27 % vanlige henvendelser. Det hyppigst brukte oppslaget var ”6 Uavklart problem”. I Studie 2 ble bruk av Indeks kartlagt ved hjelp av spørreskjema. Selvrapportert bruk av Indeks blant operatørene var på over 75 %. Jobbrotasjon mellom AMK-sentral og ambulanse reduserte bruk av Indeks, mens opplevd fokus på bruk av Indeks ved sentralen økte bruken. Studie 3 var en gjennomgang av lydlogger fra sju sentraler; Målt bruk av Indeks var 80 % av maksimalskåren. Det var en sammenheng mellom lav bruk av Indeks og at AMK brukte lenger tid på å sette i gang tiltak.
Studie 4 sammenlignet pasienter med mistanke om hjerneslag ved første 113 kontakt med pasienter med bekreftede hjerneslagsdiagnoser fra sykehus. Indeks sin evne til å identifisere slagpasienter var ganske beskjeden, 57,9 % av pasientene ble oppdaget. Hvis hjerneslag først ble mistenkt, var dette korrekt i 45,7 % av tilfellene. Over halvparten av slagpasientene kontaktet legevakt eller fastlegekontoret i stedet for 113 direkte.

Foto: Arngeir Berge

- Studien viser høy bruk av Norsk indeks for medisinsk nødhjelp blant sykepleiere i AMK. Verktøyets evne til å identifisere slagpasienter er likevel beskjeden, konkluderer Ellensen.

 


17. august 2017 13:02