Fraværsreglene gir flere legebesøk og økt legemiddelbruk blant ungdom

Ny studie viser sammenheng mellom innføring av nye fraværsregler i videregående skole og økning i legebesøk og uttak av antibiotikaresepter.

Amalie Skram vgs, Bergen
Antall legebesøk og medikamentbruk blant elever i videregående skole har økt etter innføringen av nye fraværsregler. Illustrasjonsbilde: Knut-Arne Wensaas

Seniorforsker Knut-Arne Wensaas ved AFE er medforfatter på en ny studie der fom mulige effekter av de nye fraværsreglene. Forskerne har brukt data fra allmennlegenes regningskort (KUHR) og Reseptregisteret for perioden 2013-2016 og sett på årskullene som fylte 15-18 år.

Analysene viste at elever i videregående skole hadde 30 prosent flere konsultasjoner i allmennlegetjenesten høsten 2016 sammenlignet med året før, og det var 8% økning i uttak av reseptpliktige legemidler. For antibiotika som vanligvis benyttes ved luftveisinfeksjoner var økningen 26% til tross for at det er et overordnet mål å redusere antibiotikabruken i Norge.

Det er sannsynlig at det er direkte årsakssammenheng mellom innføring av nye fraværsregler og økning i legebesøk og medikamentbruk. Det var stort fokus på behovet for dokumentasjon av fravær høsten 2016. Økningen startet umiddelbart etter skolestart høsten 2016 og holdt seg hele høsten, og det var ingen tilsvarende økning for 15-åringer.

Referanse:

Bakken IJ, Wensaas KA, Furu K, Grøneng GM, Stoltenberg C, Øverland S, Håberg SE. Legesøkning og legemiddeluttak etter innføring av nye fraværsregler i videregående skole. Tidsskr Nor Laegeforen. 2017 DOI: 10.4045/tidsskr.17.0427

Lenke: http://tidsskriftet.no/2017/08/originalartikkel/legesokning-og-legemiddeluttak-etter-innforing-av-nye-fravaersregler


30. august 2017 11:08

Personer involvert