Høy kompetanse hos vaktlegen er sentralt for kvaliteten på legevakttjenesten

Helse- og omsorgsdepartementet sendte i november 2017 forslag til endringer i akuttmedisinforskriften på høring. Nklm har kommet med flere innspill til endringsforslagene.

Foto: Siri-Linn Schmidt Fotland

Et par hovedpoeng om vaktlegers kompetanse følger her:

Nklm støtter forslaget om 30 måneders klinisk tjeneste for å ha selvstendig vaktkompetanse, men vi mener at det også må stilles konkrete krav til innholdet i den kliniske tjenesten. Sykehusenes akuttmottak er en viktig læringsarena for vurdering av akutt syke pasienter.  Den kliniske tjenesten bør bestå av minst 1 år tjeneste i spesialisthelsetjenesten inkludert tjeneste i akuttmottak, og minst 6 måneder som allmennlege i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Nklm støtter Helse- og omsorgsdepartementets ønske om å prøve ut nye måter å organisere legevakt på. Vi kjenner også til at flere legevakter har problemer med å rekruttere leger med vaktkompetanse. Begge disse forholdene berører bakvakts plikt til å rykke ut for å bistå uerfaren lege. Samtidig er det viktig å ikke svekke befolkningens tilgang til nødvendig kvalifisert helsehjelp. Nklm mener at det bør åpnes for en generell mulighet til å søke fylkesmannen om fritak for utrykningsplikten for bakvakt for en tidsavgrenset periode, dersom det er knyttet til forskningsprosjekter eller dokumenterte alvorlige rekrutteringsproblemer. Avbøtende tiltak må dokumenteres i søknaden.

Les hele høringssvaret fra Nklm vedrørende forslag til endringer i akuttmedisinforskriften.


10. januar 2018 12:51

cp: 2018-10-23 21:17:26