God respons på undersøkelsen om fastlegers tidsbruk

Datainnsamlingen om fastlegers tidsbruk er nå avsluttet. Over 1900 fastleger har svart, noe som gir en svarprosent på ca 40 %.

Prosjektgruppen ved Nklm

Vi er svært fornøyde med responsen når vi tar i betraktning at legene har måttet svare gjennom en hel uke.

Per Magne Mikaelsen og Kjell Maartmann-Moe ved Helsedirektoratet

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) og Helsedirektoratet vil med dette rette en stor takk til alle som tok seg tid til å besvare undersøkelsen og til Legeforeningen for støtte og oppfordring om å delta.

Vi har nå et godt grunnlag for å kunne gi en representativ beskrivelse av fastlegenes totale arbeidstid og hva tiden i hovedsak blir brukt til. Vi håper å kunne gi et bilde av hvor mye av tiden som blir brukt på pasientarbeid, herunder på pasienter med store og sammensatte behov og deres pårørende, til barn og unge under 25 år og eldre over 80 år. I tillegg får vi for første gang gode anslag for tidsbruken til administrasjon og praksisdrift.

En rapport med resultatene vil bli oversendt helseminister Bent Høie i slutten av februar 2018. Rapporten vil bli offentlig tilgjengelig etter dette.

Les mer om prosjektet her.

 


1. februar 2018 13:13

cp: 2019-02-21 16:17:56