Ledig stilling som postdoktor ved Uni Research Rokkansenteret

Ved Uni Research Rokkansenteret er det ledig en midlertidig 100 % stilling som postdoktor.

Stillingen er knyttet til prosjektet "Hidden costs of implementing afforestation as a climate mitigation strategy: A comprehensive assessment of direct and indirect impacts – (HiddenCosts)".

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd gjennom KLIMAFORSK-programmet for perioden 2018-2020. Postdoktorstillingen er en åremålsstilling. Åremålsperioden er 2 år.

HiddenCosts undersøker bruken av skog som klimapolitisk virkemiddel i Norge. Prosjektet er tverrfaglig og inkluderer biologer, klimadynamikere, samfunnsøkonomer og statsvitere. Prosjektet skal undersøke de klimatiske, økologiske og samfunnsmessige effektene av skogplanting i åpent lavland og to alternativer: fortsatt skjøtsel og naturlig gjengroing. Les nærmere om prosjektet her.

Postdoktorstillingen er tilknyttet prosjektets arbeidspakke 3, som handler om folks verdsetting av økosystemer. Hovedverktøyet i dette arbeidet vil være Norsk Medborgerpanel, en internettbasert undersøkelse om nordmenns holdninger om viktige samfunnstema. Panelet drives av samfunnsforskere ved Universitetet i Bergen og Rokkansenteret, og brukes kun til forskningsformål. Deltakerne representerer et tverrsnitt av den norske befolkningen, som noen ganger i året inviteres til å si sin mening i viktige spørsmål om norsk samfunn og politikk.

Det forventes aktiv deltakelse i utvikling og administrasjon av prosjektet, i tillegg til datainnsamling og analyse. Søkere må gjøre seg kjent med prosjektbeskrivelsen og utarbeide en egen prosjektskisse på 2-3 sider som skal utdype hvordan postdoktordelen av prosjektet kan utformes.

Søkere må ha doktorgrad i et relevant fag som statsvitenskap, sosiologi, samfunnsøkonomi eller psykologi, eller ha levert doktoravhandling til vurdering innen søknadsfristen er ute. Det er en forutsetning at avhandlingen er godkjent før tilsetting kan skje. Søkere må ha kunnskap om surveyforskning, erfaring med bruk av kvantitative samfunnsvitenskapelige metoder og ferdigheter i norsk eller et annet skandinavisk språk. Kjennskap til klimapolitiske virkemidler er en fordel.

Vi søker etter en engasjert person som kan arbeide selvstendig, men også inngå som del av et tverrfaglig team. Det kreves gode kunnskaper i akademisk engelsk, både muntlig og skriftlig. Arbeidssted er Bergen.

Begynnerlønn som postdoktor følger statens lønnsregulativ med lønnsspenn 490.900,- kr. – 517.700,- kr. Uni Research har gode pensjons- og forsikringsordninger for sine ansatte.

Prosjektbeskrivelse og utfyllende opplysninger om prosjektet og stillingen kan fås ved henvendelse til: Prosjektleder Endre Tvinnereim, tlf. 55 58 38 89 / e-post endre.tvinnereim@uni.no eller personal- og administrasjonsleder Renate S. Lien, tlf. 55 58 38 62 / e-post renate.lien@uni.no.

Søknad må inneholde: Søknadsbrev, prosjektskisse, CV, fullstendig publikasjonsliste, vitnemål og attester.

Søk på stillingen her.


13. mars 2018 11:37

Personer involvert

cp: 2018-03-21 16:17:13