Ingen effekt av NAV-tiltaket ny medisinsk vurdering

Tiltaket hadde ingen effekt på antall dager sykmeldt,  gradering av sykmelding, sannsynligheten for å gå ut av sykmelding før sykmeldingsretten var oppbrukt, eller på overgang til arbeidsavklaringspenger.


Av Rune Rolvsjord

Sluttrapporten for forsøket med ny medisinsk vurdering etter seks måneders sykmelding ble presentert for oppdragsgivere og myndigheter på en sluttkonferanse  i Bergen 4. april. Fra venstre Tor Helge Holmås, Uni Research Rokkansenteret; Silje Mæland, Uni Research Helse; Karin Monstad, Uni Research Rokkansenteret; Kristian Espelid, Arbeids- og sosialdepartementet; Mia Johnsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet; Krsitian Munthe, Arbeids- og velferdsdirektoratet; Elisabeth Husabø, Uni Research Helse; Solveig Nordgard Askim, Arbeids- og velferdsdirektoratet; Irene Øyeflaten og Aase Aamland, Uni Research Helse.  Foto: Rune Rolvsjord

NAV Hordaland satte i 2015 i gang et forsøk med ny medisinsk vurdering, der personer som har vært sykmeldt i mer enn et halvt år får tilbud om ny medisinsk vurdering (NMV) av en ny lege. Uni Research har evaluert ordningen for å se om langtidssykmeldte kan komme raskere tilbake i jobb og om slik vurdering er mer effektiv enn vanlig oppfølging hos fastlegen.

Anbefaler at ordningen ikke implementeres

I evaluering har forskerne brukt gullstandard for å evaluere effekt, supplert med kvalitative studier for å belyse hvordan aktørene erfarte forsøket. Tilsammen gir evalueringsresultatene norske beslutningstakere sterke argumenter for ikke å implementere ny medisinsk vurdering ved seks måneders sykmelding.

–Effektevalueringen viste ingen effekt uavhengig av om den sykmeldte møtte eller ikke til ny medisinsk vurdering. Og ingen effekt ble funnet når man bare så på de som faktisk møtte til den nye konsultasjonen, sier forsker ved Uni Research, Silje Mæland. Mæland har ledet evalueringen.

Effektevalueringen viste heller ingen effekt for undergrupper definert ut fra kjønn, alder og sykmeldingsdiagnose.

Les hele rapporten (pdf)

Skeptiske pasienter

Intervjuer med de involverte pasientene, fastlegene, og NMV-legene viser hvilke holdninger aktørene hadde til forsøket og hvilke erfaringer de gjorde seg underveis.

Intervjuer med pasienter som hadde vært til NMV-konsultasjon viser at NMV ble tilbudt for sent i sykmeldingsforløpet og forstyrret allerede pågående behandling og oppfølgingstiltak. Pasientene var negativt innstilt til NMV-konsultasjonen, blant annet fordi de fryktet å bli definert som uverdige sykepengemottakere. Likevel var det overordnede inntrykket at konsultasjonen i seg selv var både hyggelig og støttende og at den bekreftet deltakeren i å være på rett spor i sin tilfriskningsprosess mot arbeid.

Fastleger vil ikke overprøves

Fastlegene ønsket en ordning med «second opinions» velkommen hvis de selv kunne håndplukke spesielt utfordrende pasienter til en obligatorisk Ny medisinsk vurdering hos en fastlegekollega. Én betingelse for en slik alternativ ordning var likevel at den nye legen ikke skulle kunne overprøve fastlegens vurdering vedrørende sykmeldingen. I stedet for å implementere Ny medisinsk vurdering , foreslo imidlertid fastleger at allerede eksisterende muligheter for faglige innspill fra kollegaer, tverrfaglig samarbeidsmøter og eksisterende oppfølgingstiltak heller burde anvendes mer enn det som er tilfelle i dag.

Legene som gjorde de ny medisinske vurderingene ser muligheter i ordningen

NMV-legene synes å ha tilegnet seg en ny sykmeldingsaktør-rolle som NMV-leger, og noen ganger så de sine fastlegekollegaer som en hindring for retur til arbeid. De opplevde at rollen de hadde som NMV-leger var viktig og var åpne for implementering av tiltaket etter nødvendige justeringer.  

Nasjonalt og internasjonalt banebrytende forsøk

Dette er et av de første politisk initierte NAV-tiltakene  som er blitt evaluert gjennom en randomisert kontrollert studie, samfunnsøkonomisk analyse og kvalitative metoder før beslutning om eventuell nasjonal implementering tas.

 –Forsøket er en investering i kunnskapsbasert politikk som gir en høy avkastning med tanke på de utgiftene som ville ha påløpt dersom tiltaket ble innført nasjonalt uten forutgående utprøving, sier Mæland.

Internasjonalt er det første gang effekten av denne typen tiltak, som internasjonalt kalles "independent medical evaluation," blir undersøkt i en randomisert kontrollert studie.

Forsøksordningen og evalueringen er gjennomført på oppdrag av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Utgangspunktet for prosjektet var tilleggsbevillingen og omprioriteringene i Statsbudsjettet 2014 (St. Prop. 93 S): "Regjeringen vil stille krav om at ingen skal kunne sykmeldes i mer enn seks måneder av egen fastlege. Det iverksettes derfor et avgrenset forsøk med ny medisinsk vurdering av annen lege enn pasientens fastlege innen utgangen av seks måneders sykmelding."


4. april 2018 12:20

cp: 2019-12-04 11:17:40