Fastleger i skvis

Fastleger trenger et tydeligere mandat for å utøve portvaktrollen mener forsker Stein Nilsen. I sitt doktorgradsarbeide har Stein Nilsen intervjuet allmennleger om portvaktrollen.


Av Rune Rolvsjord

 

Fastlegens portvaktrolle from Uni Research on Vimeo.

Oppgaven som portvakt har vært en naturlig del av allmennlegens funksjon over mange tiår, men portvakten er kommet under press ved fremveksten av nye idealer om pasientsentrert kommunikasjon og pasientmedvirkning.

Med utgangspunkt i allmennlegers konkrete erfaringer har Nilsen undersøkt hvordan de i sitt daglige arbeid prøver å manøvrere mellom å ivareta pasienters individuelle ønsker og samfunnets regelverk og prioriteringer.

Allmennleger beskriver portvaktoppdraget som krevende. De opplever en økende konflikt mellom å skulle være pasientens hjelper og samtidig opptre som samfunnets kontrollør, og har fått kritikk for at de ikke vier denne oppgaven tilstrekkelig oppmerksomhet.

Avhandlingen viser at allmennleger i møtet med pasientene prøver å ta hensyn både til pasienten, samfunnet og seg selv :

De forsøker å komme pasienten i møte og ta vare på lege‒pasient-forholdet.

De erkjenner likevel sin oppgave som portvakt for eksempel gjennom strategier for å begrense lange sykmeldinger som de mener kan være uheldige.

De ønsker å ta vare på seg selv ‒ de har erfart at bastante avvisninger av pasienter kan føre til steil uenighet og aggresjon fra pasientens side, hvorpå legen ofte opplever sterke og ubehagelige følelser.

–Alle disse tre hensynene er altså hver for seg legitime, og allmennlegene må nøye balansere dem opp mot hverandre, fordi for sterk vektlegging av ett hensyn kan gå på bekostning av de andre, sier Nilsen.

Med bakgrunn i funnene mener Nilsen at allmennlegens forutsetninger for å løse portvaktoppdraget bør styrkes.

–Dette kan skje gjennom styrket faglig kompetanse i klinisk kommunikasjon, en tryggere fagetisk forankring og et tydelig overordnet politisk mandat til å utøve portvaktoppdraget.

Gjennom satsninger som "Pasientens helsetjenester" har myndighetene økt pasientenes forventninger til at legene gjør som pasientene ber de om. På den andre siden vil  myndighetene at legene skal hjelpe til med å redusere bruken av antibiotika, bidra til å redusere sykefraværet, og unngå unødig bruk av spesialisthelsetjenestene.

I denne skvisen blir fastlegene stående veldig alene, mener Nilsen og etterlyser et tydeligere mandat fra myndighetene.

 


10. april 2018 10:37

cp: 2019-09-19 12:16:10