Ungdom fra familier med lav inntekt har flere psykiske vansker

Ungdommer som har vokst opp i en familie med lav inntekt har flere symptomer på psykiske problemer enn de som aldri har opplevd lavinntekt.


Av Veronica Helle

Undersøkelsen ble gjort blant 9154 norske ungdommer i alderen 16-19 år. Disse dataene ble knyttet sammen med informasjon fra skatteetaten om familieinntekt gjennom barndommen. Husholdninger som hadde lavere inntekt enn 60 % av medianinntekten ble klassifisert som lavinntekt. Medianinntekten er inntekten til den husholdningen som befinner seg midt i fordelingen etter at man har sortert inntektene fra lavest til høyest.

Blant deltagerne i undersøkelsen hadde de fleste ikke opplevd lavinntekt i barndommen, mens andre familiers økonomi enten forbedret eller forverret seg i løpet av denne perioden. Noen familier hadde også lavinntekt gjennom hele barnets oppvekst. - Det er flere grunner til at familier opplever svingninger i inntekt, for eksempel endringer i foreldrenes arbeidsdeltakelse og strukturelle endringer i familien, som skilsmisse, sier Tormod Bøe, forsker ved RKBU Vest og en av forskerne bak studien.

Ungdommer som har vokst opp i en familie med lav inntekt har flere symptomer på psykiske problemer enn de som aldri har opplevd lavinntekt. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com


Fire grupper ungdommer
Forskerne undersøkte en gruppe ungdommer som aldri hadde hatt lavinntekt, og en gruppe som hadde hatt lavinntekt hele barndommen. I tillegg så de på to grupper som hadde hatt lavinntekt deler av barndommen. Den ene gruppen hadde hatt lavinntekt tidlig i barndommen, men fått økt sin husholdningsinntekt. Den andre gruppen hadde opplevd det motsatte. De hadde ikke hatt lavinntekt tidlig i barndommen, men familiens økonomiske situasjon hadde forverret seg i løpet av barndommen.

Generelt sett fant forskerne at ungdommene som aldri hadde opplevd lavinntekt i barndommen hadde mindre symptomer på de fleste psykiske vansker i ungdomsårene. Forskerne så på symptomer på emosjonelle problemer, symptomer på depresjon, atferdsproblemer, venneproblemer, hyperaktivitet/uoppmerksomhet (ADHD) og generelle psykiske vansker.

Tidlig sårbarhet
Ungdommene som aldri hadde opplevd lavinntekt rapporterte færre symptomer på depresjon, enn dem som hadde vært hatt dårlig økonomi tidlig i barndommen og hele barndommen. - Dette kan si noe om at å oppleve lavinntekt tidlig i barndommen er spesielt betydningsfullt med tanke på utvikling av symptomer på depresjon, sier Bøe.

Venneproblemer
Ungdommene som aldri hadde opplevd lavinntekt rapporterte også færre venneproblemer enn dem som hadde hatt lavinntekt tidlig i barndommen og hele barndommen. Men her fant forskerne at ungdommene som hadde hatt lavinntekt i deler av barndommen hadde mindre venneproblemer enn dem som hadde hatt dette hele barndommen. Dette kan tyde på at langsiktig, snarere enn forbigående lavinntekt, har betydning for utvikling av venneproblemer.

Betydningen av fallende inntekt
De som hadde lavinntekt sent i barndommen hadde mer emosjonelle problemer og atferdsproblemer enn dem som aldri hadde hatt lavinntekt. Dette kan vise betydningen av forverret familieøkonomi for utviklingen av psykiske vansker. Det var også mer atferdsvansker blant dem som hadde opplevd dårlig økonomi sent i barndommen sammenlignet med dem som hadde lavinntekt i hele barndommen.

Ingen gruppeforskjeller for symptomer på ADHD
Forskerne fant også ett overraskende unntak med tanke på symptomer på ADHD, der det ikke var forskjeller i symptomer mellom gruppene av ungdommer med ulik lavinntektshistorikk.  - Dette er et overraskende funn og det samsvarer ikke med tidligere forskning, der det er funnet sammenheng mellom ADHD og familieøkonomi. Vi undersøker nå nærmere hva som kan ligger bak disse forskjellene, sier Bøe.
 

Kilde:
Tormod Bøe, Jens Christoffer Skogen, Børge Sivertsen, Mari Hysing, Keith J Petrie, Eric Dearing, Henrik Daae Zachrisson (2017) Economic volatility in childhood and subsequent adolescent mental health problems: a longitudinal population-based study of adolescents BMJ Open, 2017:7


10. april 2018 10:29

Personer involvert

cp: 2019-09-19 11:16:57