Opplevelse av fattigdom kan føre til psykiske vansker

Ungdom som opplever at de har dårligere familieøkonomi enn andre, har flere symptomer på depresjon og ADHD.


Av Veronica Helle

I ung@hordaland studien, ved RKBU Vest, ga 9166 16-19-åringer informasjon om hvordan de opplevde sin families økonomiske situasjon.

Forskerne fant at opplevelsen av å ha dårligere økonomi enn andre var mest vanlig hos ungdommer i husholdninger som faktisk hadde lav inntekt. Disse ungdommene hadde også foreldre som ikke var i arbeid, hadde lavt utdanningsnivå, og de bodde bare med en av foreldrene. Dette viser at ungdommenes oppfatning av familiens sosiale posisjon samsvarer godt med de faktiske sosioøkonomiske forholdene i familiene.

- Resultatene fra vår studie tyder på at familienes inntekt er knyttet indirekte til symptomer på psykiske helseproblemer gjennom ungdommens opplevelse av familiens økonomi, forteller Tormod Bøe, forsker ved RKBU Vest, Uni Research Helse og hovedforfatter bak studien.

Å forbedre disse familiens økonomiske situasjon, kan derfor ha indirekte positive effekter på psykisk helse. - Men det kan ofte være vanskelig å gjøre noe med økonomien. Derfor er det også viktig med kompenserende tiltak som kan gi tilgang til ressurser som ellers ikke er tilgjengelig for familier med lav inntekt, sier Tormod Bøe.

For barn og unge som vokser opp i relativ fattigdom i Norge, og andre land hvor absolutt fattigdom er sjelden, er ikke den største utfordringen absolutt mangel på mat, klær og boliger. Det er mangel på muligheter for deltakelse i samfunnet på samme vilkår som deres mer velstående jevnaldrende.

Mer symptomer på psykiske vansker for de ungdommene som opplever at de har dårligere familieøkonomi enn sine jevnaldrende. llustrasjonsfoto: Colourbox.com


Kilde:
Bøe, T., Dearing, E., Stormark, K.M. et al. (2017) Subjective Economic Status in Adolescence: Determinants and Associations with Mental Health in the Norwegian Youth@Hordaland Study. J Fam Econ Iss


11. april 2018 13:23

Personer involvert

cp: 2019-12-04 11:15:52