Kan legestudentar arbeide i legevaktsentralen?

Ifylgje Fylkeslegen i Hordaland kan legestudentar etter 4,5 år med lisens kvalifisere som bachelornivå. Desse kan arbeide i legevaktsentralen dersom dei resterande krava i forskrifta er oppfylt.

Nklm har henvendt seg til Fylkeslegen i Hordaland med spørsmål om legestudentar frå 4. året kan arbeide i legevaktsentral, t.d. som vikarar.

Ifylgje akuttmedisinforskrifta § 13 f) skal «Legevaktsentralen bemannes med personell med relevant helsefaglig utdanning på bachelornivå, nødvendig klinisk praksis og gjennomført tilleggsopplæring for arbeid som operatør».

Fylkeslegen vurderer det slik at ein legestudent etter 4,5 år med studentlisens kan kvalifisere som «bachelornivå», dette gjeld legestudentar som studerer i Noreg.

Resten av kravet i § 13 f) må og vere oppfylt: «nødvendig klinisk praksis og gjennomført tilleggsopplæring for arbeid som operatør». Om legestudenten har nødvendig klinisk praksis og er eigna til å utføre arbeidet forsvarleg må leiar ved aktuell legevakt vurdere, då detaljar kring dette ikkje framgår av forskrifta. Vidare må ein sørge for at det vert gitt tilstrekkeleg tilleggsopplæring for arbeid som operatør i legevaktsentral utifrå lokal opplæringsprosedyre for legevaktsentralen.

Kort oppsummert kan ein bruke legestudent med lisens som vikar i legevaktsentralen dersom samtlege punkt i forskrifta er oppfylt:

  1. Helsefagleg utdanning på bachelornivå – oppfylt ved legelisens

  2. Klinisk praksis – konkret vurdering naudsynt av legevaktleiinga

  3. Gjennomført tilleggsopplæring – opplæringsprogram lokalt

  4. Gjennomført kurs i akuttmedisin og kurs i volds-og overgrepshåndtering

Vidare gjeld § 8 om Kompetansekrav til annet helsepersonell både for operatørar i legevaktsentral og for personell med sjukepleiaroppgåver i legevakta: «Helsepersonell som arbeider sammen med lege i vakt, blant annet operatører av kommunale legevaktsentraler, jf. § 13 bokstav f, skal ha gjennomført kurs i akuttmedisin og kurs i volds- og overgrepshåndtering. Fylkesmannen kan etter henvendelse fra kommunen gjøre tidsbestemt unntak fra første ledd, dersom det midlertidig ikke er mulig å skaffe nok helsepersonell som tilfredsstiller kravene i første ledd».

Svarbrev frå Fylkeslegen

Akuttmedisinforskrifta


24. april 2018 09:06

cp: 2019-09-22 10:16:56