Overgangsordningen for kompetansekrav for leger i legevakt forlenget

Flere kommuner har gitt tilbakemelding om at de trenger mer tid for å kunne innfri kompetansekravene. Helse- og omsorgsdepartementet har derfor vedtatt å utvide overgangsordningene til 2020.

 Det er i tillegg gjort andre justeringer i forskriften når det gjelder:

§ 7. Kompetansekrav til lege i vakt:

  • Kompetansekravet er tilpasset kompetansekravet som gjelder for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten fra 2017
  • Krav til gjennomført kurs i akuttmedisin og volds- og overgrepshåndtering forlenges til 2021
  • Utrykningsplikten for bakvaktlege omfatter ikke bakvaktlege ansatt i "hovedlegevaktsentral" i forbindelse med pilotprosjekt som skal gjennomføres på legevaktfeltet

§ 8. Kompetansekrav til annet helsepersonell

  • Overgangsordningen for krav til gjennomført kurs i akuttmedisin og volds- og overgrepshåndtering forlenges til 2021

§ 11. Bemanning og helsefaglig kompetanse i ambulansetjenesten

  • Overgangsordningen for kompetansekrav til bemanning i ambulansebiler forlenges til 1. mai 2022, se gjeldende kompetansekrav i forskriften

Den endrede forskriften trer i kraft fra 1. mai 2018.

For utfyllende informasjon:

Forskrift om endringer i forskrift 20. mars 2015 nr. 231 om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften)

Nyhetssak på regjeringen.no

 

 


26. april 2018 09:16

cp: 2019-02-22 04:16:14