Vi søker PhD-stipendiat knyttet til prosjekt om kommune- og regionreformen

Ved Uni Research Rokkansenteret er det ledig en treårig stipendiatstilling.

STillingen er knyttet til prosjektet ”Det kommunale og regionale sjølvstyrets grenser under omforming. Ein studie av prosessane knytt til kommunereforma 2014–2019”.

Tiltredelse august 2018, eller etter nærmere avtale.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd gjennom Programmet Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning (DEMOS). Formålet med prosjektet er å beskrive og analysere prosessen rundt kommune- og regionreformen.

Illustrasjon: Colourbox

Søkere må ha oppnådd mastergrad eller tilsvarende utdanning innenfor samfunnsvitenskap.

Stipendiaten skal gå inn i et godkjent opplegg for en PhD-grad innenfor en tidsramme på 3 år. Det er en forutsetning at kandidaten fyller kravene for opptak til PhD-studiet ved Universitetet i Bergen før tilsetting kan skje.

Vi søker etter en engasjert person som kan arbeide selvstendig, men også inngå som del av et nettverk av erfarne forskere innenfor feltet. Stipendiaten vil ha et spesielt ansvar for å bearbeide og analysere omfattende kvalitative data som allerede er samlet inn i forbindelse med kommunereformprosjektet, men vedkommende forutsettes også å gjennomføre selvstendig datainnsamling etter behov. Stipendiaten må ha gode kunnskaper om det norske politiske og administrative system Det kreves innsikt i kvalitativ metode og gode kunnskaper i norsk og akademisk engelsk, både muntlig og skriftlig.

Søkere må gjøre seg kjent med prosjektbeskrivelsen, og anbefales å ta direkte kontakt med prosjektleder for å få nærmere opplysninger om prosjektet/tilgjengelige data. Søknaden skal være kortfattet, med vekt på forskningsinteresser og kvalifikasjoner.

Lønn vil være i tråd med statlige lønnsrammer for stipendiatstillinger.

Den som blir tilsatt må rette seg etter de retningslinjene som til en hver tid gjelder for stillingen.

Utfyllende opplysninger om prosjektet og stillingen kan fås ved henvende til: Prosjektleder Yngve Flo, tlf. 416 49 295 / e-post yflo@norceresearch.no, eller personal- og administrasjonsleder Renate S. Lien, tlf. 55 58 38 62 / e-post reli@norceresearch.no.

Søknad må inneholde: Søknadsbrev, CV, publikasjonsliste, kopi av vitnemål, karakterutskrifter og attester.

Søknad sendes elektronisk via JobbNorge. 


5. juni 2018 09:26

Personer involvert

cp: 2019-07-20 17:17:40