Informasjon og forskning

Informasjonsarbeid og forskning med relevans for bivirkninger relatert til dentale biomaterialer inngår i Bivirkningsgruppens arbeid. Resultater fra prosjektene viser flere interessante funn.

Bivirkningsgruppen samarbeider med fagmiljøer innen toksikologi, miljømedisin, farmakologi, immunologi, psykologi, samfunnsmedisin og odontologiske biomaterialer. Dette har blant annet resultert i følgende prosjekter:

Effekter av amalgamutskifting hos pasienter med mistenkte bivirkninger av amalgam: 20 tilfeldig valgte pasienter, undersøkt av Bivirkningsgruppen i perioden fra 1993 til 1999, har fått alle amalgamfyllinger byttet til andre materialer og har blitt fulgt i 5 år etter utskifting med blant annet blodprøver, spørreskjema og psykologisk testing. Formålet med prosjektet er å studere forandringer i helsetilstand over tid hos pasienter med mistenkte bivirkninger av amalgam etter utskifting av amalgamfyllinger. Data fra prosjektet har blitt presentert på flere internasjonale vitenskapelige konferanser og data fra oppfølgingen etter tre år er publisert i Journal of Oral Rehabilitation (Sjursen et al 2011). Forandringer over tid av sporelementer og cytokiner i serum studeres også i prosjektet (Björkman et al 2012).

Helsedirektoratet har gitt Bivirkningsgruppen/ Uni Helse i oppdrag å gjennomføre et nytt prosjekt med utprøvende behandling rettet mot pasienter med mistenkte bivirkninger fra amalgam. Prosjektet ble startet opp i 2013 og blir gjennomført i samarbeid med NAFKAM, Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen/Uni Helse, og flere odontologiske kompetansesentre. En rådgivende gruppe (”advisory board”) og et samarbeidsorgan er knyttet til prosjektet.

Oppfølging av pasienter undersøkt av Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer: Dette er en del av Bivirkningsgruppens kvalitetssikring av den kliniske virksomheten. Målet er å undersøke forandringer i symptombildet i relasjon til hvilken odontologisk behandling pasientene har gjennomgått. Resultater fra oppfølgingen er tidligere publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening og Den norske tannlegeforenings Tidende.

Effekter av prenatal eksponering for kvikksølv fra amalgamfyllinger: Bivirkningsgruppen samarbeider med Institutt for samfunnsmedisinske fag, UiB om et prosjekt innen Den norske mor og barn undersøkelsen, der en registrerer opplysninger om mors eksponering fra tannfyllingsmaterialer under svangerskapet og barns helse og utvikling. En vitenskapelig artikkel der en ser på faktorer som har sammenheng med amalgameksponering fra de første 67 355 graviditetene er blitt publisert i Community Dentistry and Oral Epidemiology (Lygre et al 2010). Sammenstilling av resultater fra analyser av vedrørende svangerskapsutfall relatert til mors eksponering for amalgamfyllinger pågår.

Eksponering for bisfenol A fra plastfyllingsmaterialer:  Målsettingen med dette prosjekt er å få økt kunnskap om konsentrasjon av bisfenol A i biologiske media fra grupper av individer med og uten eksponering for plastbaserte tannfyllingsmaterialer. Prosjektet er organisert som et samarbeidsprosjekt mellom Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer, NIOM AS og Den Offentlege Tannhelsetenesta, Hordaland Fylkeskommune.


1. oktober 2018 11:25

cp: 2019-12-04 11:17:24