Klinisk utredning

Pasienter med mistenkte bivirkninger fra tannmaterialer kan henvises til Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer av sin lege eller tannlege for vurdering eller kompletterende utredning.

Utredning av pasienter ved mistanke om bivirkninger fra odontologiske biomaterialer skjer i første rekke lokalt i et samarbeid mellom pasienten, pasientens tannlege og fastlege. I Helsedirektoratets "Nasjonale faglige retningslinjer for utredning og behandling ved mistanke om bivirkninger fra odontologiske biomaterialer" er dette beskrevet.

Generelt gjelder det at symptomer/plager fra munnhule og kjeve utredes av tannlege og de generelle helseplagene utredes av lege. Dersom det etter lokal utredning er behov for ytterligere vurdering, kan tannlege eller lege henvise pasienten til Bivirkningsgruppen.

Hvis pasienten blir innkalt til klinikk i Bivirkningsgruppen, vil alle reiseutgifter i forbindelse med klinikkdagen bli dekket.

Bivirkningsgruppen gir ingen form for behandling. Dersom det ved en pasientutredning blir anbefalt utskiftning av tannmaterialer, foretas utskiftingsarbeidet av pasientens faste tannlege.

Les mer om henvisningsprosedyrene her.

Resultater fra den kliniske utredningen er sammenfattet i rapporten «Tannmaterialer og helse: Erfaringer fra klinisk utredning av pasienter med mistanke om bivirkninger fra tannmaterialer» (http://hdl.handle.net/1956/3100).

Sammenfatning av de viktigste funnene viser at forekomsten av helseplager er stor i pasientgruppen og at en betydelig andel av pasientene har udiagnostiserte sykdomstilstander som kan behandles.

Av de pasientene som hadde skiftet ut alle sine amalgamfyllinger, oppga 42 % at de langsiktige virkningene var «betydelig bedring» eller «helt bra, symptomfri», mens 13 % oppga at de var blitt verre. Blant pasientene som hadde skiftet fyllinger, var det en større andel som oppga bedring av helsen enn blant pasienter som ikke hadde skiftet fyllinger. De pasientene som hadde skiftet ut tannmaterialer etter anbefaling fra Bivirkningsgruppen, hadde en signifikant minsket intensitet av intraorale plager.

 


1. oktober 2018 11:38

cp: 2019-12-04 11:17:41