15 millioner fra Forskningsrådet til prosjekt om depresjon i allmennpraksis

Fastlegen spiller en nøkkelrolle for pasienter med depresjon. Rettferdige og relevante helsetjenester til denne gruppen må bygge på kunnskap om tjenestetilbudet og på erfaringer fra pasienter og fagfolk

(Photo by modern.affliction on Unsplash)

Depresjon er en samfunnsutfordring i norsk sammenheng og globalt. Alvorlig deprimerte pasienter trenger personsentrerte og koordinerte helsetjenester med et særlig blikk på hva som kan bidra til arbeidsdeltakelse .

Det er imidlertid lite kunnskap om variasjon i helsetjenestetilbudet for pasienter med depresjon. Påvirker kjønn, alder, innvandrerbakgrunn eller sosioøkonomisk status helsetjenestetilbudet og i siste instans pasientens deltakelse i arbeidslivet? Hvilke erfaringer har pasienter og ulike grupper av fagfolk med helsetjenestene? Er dette tilbud som kan bidra til å fremme pasientens arbeidsdeltakelse?

I dette prosjektet er målet er å utvikle ny kunnskap om samarbeid mellom ulike aktører og nivåer i helse- og velferdstjenestene og hvordan tilbudet kan forbedres for å hjelpe pasienten best mulig.

Prosjektet benytter data fra omfattende koblinger mellom nasjonale helseregistre og befolkningsregistre, samt innsamling av data gjennom intervju og fokusgrupper.

 Forskningsleder og professor Sabine Ruths leder arbeidet.


19. november 2018 15:55

Personer involvert

cp: 2019-12-04 11:17:11