Atferdsproblemer har sammenheng med stoffbruk hos unge i flere nordiske land

Atferdsproblemer henger sammen med bruk av sigaretter, cannabis og alkohol. Å ha opplevd omsorgssvikt og overgrep i barndommen har sammenheng med bruk av sigaretter og cannabis.


Av Veronica Helle

Dette fant forskere da de undersøkte sammenhenger mellom bruk av sigaretter, cannabis og alkohol og psykososiale problemer blant ungdom. De sammenlignet data fra seks spørreundersøkelser gjennomført i Danmark, Norge og Grønland, med deltagere fra ulik kulturell og religiøs bakgrunn. Totalt deltok 2212 ungdommer mellom 15 og 18 år i studien. Ungdommene besvarte spørreskjema med spørsmål som identifiserer eksternaliserende og internaliserende vansker.

Vi må være oppmerksom på unge som har opplevd omsorgssvikt og overgrep i barndommen i rusforebyggingsarbeidet. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Problemer utover
Eksternaliserende vansker er atferdsmønstre hos barn og unge som skaper problemer utover, og hvor atferdsvansker står sentralt. I denne studien er eksternaliserende vansker målt i form av symptomer på problematisk atferd på skolen. Dette kan for eksempel være å lage bråk og uro, forstyrre i klassen, konflikter med lærer, utvisning fra skolen og voldelig atferd generelt.

Psykiske vansker
Internaliserende vansker er atferdsmønstre som skaper problemer innover, i form av psykiske vansker. I denne studien har forskerne målt symptomer på depresjon, angst, ensomhet, selvmordstanker, selvskading og spiseforstyrrelser. I tillegg svarte ungdommene på spørsmål om omsorgssvikt og fysiske eller seksuelle overgrep i barndommen, samt spørsmål om bruk av sigaretter, cannabis og alkohol den siste måneden.

Oppmerksom på risikogruppen
Denne nye kunnskapen har relevans for alle tjenester og fagpersoner som jobber tett på barn og unge. – Disse resultatene viser at unge med eksternaliserende vansker, samt de som har
opplevd omsorgssvikt, står i en særlig risiko for rusproblematikk. Dette er derfor høyrisikogrupper som en må ha særlig fokus på når det gjelder rusforebyggende tiltak, sier Ove Heradstveit, forsker ved RKBU Vest, og en av forfatterne bak studien.

På tvers av kulturell og religiøs bakgrunn
Forskerne ville undersøke på tvers av religiøs og kulturell bakgrunn for å kunne vurdere om det kan være ulike problemer som gir økt risiko for rusproblematikk i ulike grupper. - Funnene i studien tyder på det motsatte. Det vil si at eksternaliserende vansker og erfaring med omsorgssvikt var sentrale risikofaktorer for rusproblematikk på tvers av de tre ulike landene, og på tvers av kulturell og religiøs bakgrunn, sier Heradstveit.

 

 

Referanse:
Pedersen MU, Thomsen KR, Heradstveit O, Skogen JC, Hesse M, Jones S (2018) Externalizing behavior problems are related to substance use in adolescents across six samples from Nordic countries. European child & adolescent psychiatry


17. februar 2019 13:38

Personer involvert