Om personen

Benedicte Carlsen er forskningsleder med professorkompetanse. Hun har hovedfag i sosialantropologi fra Universitetet i Bergen (UiB) og PhD i helsetjenesteforskning fra Det medisinsk-odontologiske fakultet, UiB. Hun har lang erfaring med tverrfaglig forskning innen felt som interaksjon mellom primær- og sekundærhelsetjenesten, forskningsformidling og implementering av evidens og brukererfaringer i klinisk praksis. Carlsen har ledet en rekke forskningsprosjekter, blant annet om fastlegers tillit til helsemyndigheter og evidensbaserte retningslinjer, om implementering av vaksinering, om hvordan helsearbeidere i primærhelsetjenesten håndterer brukermedvirkning og krav til prioriteringer, hvordan reformer i helsetjenesten påvirker kvaliteten og ressursfordelingen i helse- og omsorgstjenestene og om hvordan forskere interagerer med media. Carlsen har også gjennomført studier av hvordan kvalitative metoder blir brukt innen helseforskning og jobber med utvikling av metoder for oppsummering og meta-analyser av kvalitative studier samt tilrettelegging av funn fra slike meta-studier for beslutningstagere.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bokkapitler

  • Bjørkdahl, Kristian; Carlsen, Benedicte Pandemic Rhetoric and Public Memory. What People (Don’t) Remember from the 2009 Swine Flu. I: Rhetorical Audience Studies and Reception of Rhetoric. Exploring Audiences Empirically. Palgrave Macmillan 2017 ISBN 978-3-319-61617-9.. sider 261-283
  • Carlsen, Benedicte Why are primary care physicians avoiding rationing decisions and what can be done about it? The case of Norway. I: Decision Making in Medicine and Health Care. Nova Science Publishers, Inc. 2007 ISBN 1-60021-870-9..

Rapporter

Andre publikasjoner

  • Carlsen, Benedicte Vitenskapsformidling: Holdninger og handlinger i forbindelse med svineinfluensa-utbruddet i 2009. 2017.
  • Carlsen, Benedicte Forskere blir ikke skremt av dårlige erfaringer med medier. 2016.
  • Carlsen, Benedicte Hva kjennetegner en god forskningsrådssøknad. 2015.
  • Carlsen, Benedicte Pårørenderollen i eldreomsorgen. 2015.
  • Carlsen, Benedicte; Monstad, Karin Samhandlingsreformens konsekvenser for eldre: Pasientrettigheter, pårørende og koordinering av tjenester. 2015.
Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter