Om personen

Forskning/kompetanse:

Ferksvannsbiologi med fokus på laksefisk.

Bestandsutvikling, gytebiologi og restaureringsbiologi.

Effekter av menneskeskapte påvirkninger fra vassdragsreguleringer og fiskeoppdrett.

 

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bøker

 • Johnsen, Bjørn Ove; Arnekleiv, Jo Vegar; Asplin, Lars; Barlaup, Bjørn Torgeir; Næsje, Tor F.; Rosseland, Bjørn Olav; Saltveit, Svein Jakob Effekter av vassdragsregulering på villaks. Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø 2010 ISBN 978-82-93068-12-9. 111 sider.

Bokkapitler

 • Johnsen, Bjørn Ove; Arnekleiv, Jo Vegar; Asplin, Lars; Barlaup, Bjørn Torgeir; Næsje, Tor; Rosseland, Bjørn Olav; Saltveit, Svein Jakob; Tvede, Arve Hydropower development : ecological effects. I: Atlantic salmon ecology. Blackwell Publishing 2011 ISBN 978-1-4051-9769-4.. sider 351-385
 • Hesthagen, Trygve H.; Fiske, Peder; Barlaup, Bjørn Torgeir; Thorstad, Eva Bonsak Fisk.. I: Datagrunnlag for Naturindeks 2010.. Trondheim: Direktoratet for naturforvaltning 2010 ISBN 978-82-7072-436-9.. sider 85-89
 • Barlaup, Bjørn Torgeir; Saltveit, Svein Jakob Fisk : Gyting, rognutvikling og tidspunkt for første næringsopptak. I: Økologiske forhold i vassdrag - konsekvenser av vannføringsendringer. En sammenstilling av dagens kunnskap. Oslo: Norges vassdrags og energidirektorat 2006 ISBN 82-410-0603-9.. sider 80-87
 • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Barlaup, Bjørn Torgeir Ungfisk. I: Økologiske forhold i vassdrag - konsekvenser av vannføringsendringer. En sammenstilling av dagens kunnskap. Oslo: Norges vassdrags og energidirektorat 2006 ISBN 82-410-0603-9.. sider 88-99
 • Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Gabrielsen, Sven Erik; Wiers, Tore; Moen, Vidar Utlegging av øyerogn som kultiveringsstrategi for reetablering av laks. I: Reetablering av laks på Sørlandet - Årsrapport for reetableringsprosjektet 2005. Direktoratet for naturforvaltning 2006 ISBN 82-7072-684-2.. sider 13-21
Alle bokkapitler

Rapporter

Alle rapporter

Andre publikasjoner

 • Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian Franz; Barlaup, Bjørn Torgeir; Espedal, Espen Olsen; Hauer, Christoph; Fjeldstad, Hans-Petter Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø - God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker. 2018.
 • Stranzl, Sebastian Franz; Pulg, Ulrich; Espedal, Espen Olsen; Barlaup, Bjørn Torgeir; Hauer, Christoph; Fjeldstad, Hans-Petter Tiltakshåndboken - er habitattiltak verdt innsatsen?. 2018.
 • Barlaup, Bjørn Torgeir; Jensen, Adrian Broch Truer norske villfiskstammer. 2017.
 • Uleberg, Odd Inge; Barlaup, Bjørn Torgeir Fisken som er helt unik i verden.. 2017.
 • Adrian Broch, Jensen; Barlaup, Bjørn Torgeir Denne laksen ble ikke forskerne glad for å finne.. 2017.
Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Tidligere prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:15:38