Om personen

Ingrid Rindal Lundeberg er utdannet fra skrivekunstakademiet, UC Berkeley Law School’s Jurisprudence and Social Policy (JSP) Phd Program og har doktorgrad i rettssosiologi fra Universitetet i Bergen i 2008. Hun har arbeidet som forsker ved Rokkansenteret og tidligere Senter for samfunnsforskning siden 1999. Fra 2016 har hun vært redaktør for Tidsskrift for Velferdsforskning. Hennes forskningsområder omfatter domstolene, kriminalomsorgen og offentlige tjenester innenfor både i helse-, sosial- og skolesektoren, og hun har utgitt en rekke artikler og rapporter om hvordan offentlig tjenesteyting forvaltes i skjæringsfeltet mellom rettslig styring, lokalt selvstyre, forvaltning/profesjon og brukermedvirkning. Hun var prosjektleder for den første nasjonale evalueringen av lovbestemmelsene som omhandler tvang overfor rusmiddelmisbrukere. Nylig fullført hun en 3-årig studie av myndighetenes tverrsektorielle tiltak mot åpne russcener i Bergen med særlig fokus på brukernes erfaringer av disse. Dette omfattet et bredt spekter av hjelpe- og kontrolltiltak som NAV, boligsosiale tiltak, lavterskeltilbud, oppsøkende- og skadereduserende arbeid, LAR-behandling og politiets innsats. For tiden forsker hun på norsk kriminalomsorg og tilbakeføring av lovbrytere etter endt soning av fengselsstraff med særlig fokus på innsatte og ex-fanger med rusmiddelavhengighet. Dette omfatter studier av virkningene av kriminalomsorgens satsningen på tilbakeføringstiltak i- og i forlengelsen av straffegjennomføring. Hennes forskningsarbeid har vært kjennetegnet av å kombinere ulike kvalitative og kvantitative metoder. Hun har gjort omfattende feltarbeid i miljøer med utsatte grupper i ulike sammenhenger som åpne russcener, i fengsel og i selvhjelpsgrupper som NA og Wayback, gjennomført spørreundersøkelser blant brukere, innsatte og ansatte, gjort observasjon av tverrsektorielle samarbeidsorganer, intervjuet nøkkelpersoner i ulike posisjoner i hjelpe- og kontrolltiltakskjeden, gjort dokumentanalyser og samlet inn aktivitetsdata fra tiltak.
 

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bøker

Bokkapitler

Alle bokkapitler

Rapporter

Alle rapporter

Andre publikasjoner

Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Tidligere prosjekter

Alle prosjekter