Om personen

Forskningsfelt:

Tidlige livsstadier av fisk, atferdsbiologi, predator-byttedyr interaksjoner, fiskeriøkologi.

I løpet av doktorgraden arbeidet jeg med tidlige livsstadier av torsk og sild, og studerte dyrets atferdsrespons til forskjellige miljøvariabler og fysiologiske status.

Jeg har arbeidet med planktonøkologi siden MSc-graden hvor jeg studerte fiskelarver og naturlig dyreplankton i mesokosmesystem (Vollset et al. 2009). Jeg har publisert arbeid som retter seg mer spesifikt mot holoplankton (Seljeset et al. 2009), og har flere års erfaring med laboratoriumsarbeid som innebefatter både røkting av alger, holoplankton og meroplankton, i tillegg til identifisering av plankton og opparbeiding av store datasett (Folkvord et al. 2009).

I doktoravhandlingen har jeg utviklet et eksperimentelt system av kolonner som kan brukes til å observere vertikal atferd på tidlig livsstadier av fisk (Vollset et al. 2009) Vi har gjennom arbeid med disse kolonnene dokumentert atferdsresponser i forhold til vertikale gradienter av lys og temperatur hos torsk- og sildelarver (jfr. Doktoravhandling, UiB).

Jeg arbeider for tiden med lakseøkologi med hovedfokus på effekt av lakselus på ville bestander av sjøørret og laks. Vi bruker en kombinasjon av direkte observasjoner av lakselus på villfisk og planktontrekk i kombinasjon med bestandsovervåkning i ferskvannsfasen. I tillegg samarbeider vi med oseanografiske modellører og bruker teknikker som innbefatter video overvåkning og akustiske merker for å dokumentere migrasjons ruter og atferd på forskjellige ontogenetiske stadier.

Publikasjoner:

PhD in Fisheries Ecology
Title: Behavioral flexibility at early life stages of fish
University of Bergen, Dept. Biol., N-5020 Bergen
Supervisors: A. Folkvord and Ø. Fiksen
Committee: R.S. Batty, P. Munk, R. Rosland

Alle publikasjoner i CRIStin

Utvalgte fagfellevurderte artikler:

Vollset, K.W., Fiksen, Ø., Folkvord, A. (2009) Vertical distribution of larval cod (Gadus morhua) in experimental temperature gradients. J. Exp. Mar. Biol Ecol. 379, 16:22. doi:10.1016/j.jembe.2009.08.013

Vollset, K.W., O. Seljeset, Ø. Fiksen & A. Folkvord (2009). A common garden experiment of larval Northeast Arctic and Norwegian coastal cod cohorts in replicated mesocosms. Deep Sea Research II. 56: 1984-1991. doi:10.1016/j.dsr2.2008.11.009

Folkvord, A., Ø. Fiksen, H. Høie, A. Johannessen, E. Otterlei & K.W. Vollset (2009). Growth strategies in fish larvae: what can cohort analyses and size ogives tell us?  Scientia Marina. Scientia Marina 74 (S1): 119-130. doi:10.3989/scimar.2009.73s1119

Seljeset, O., K.W. Vollset, A. Folkvord & A.J. Geffen (2010). The role of prey concentration and size range in the growth and survival of larval cod. Mar. Biol. Res. 3: 251-262. doi: 10.1080/17451000903150355

Vollset, K.W., Folkvord A., Browman H. (2011) Foraging behaviour of larval cod (Gadus morhua) at low light intensities. Marine Biology. doi: 10.1007/s00227-011-1635-5

Vollset, K.W., Bailey K.M. (2011) Interplay of individual interactions and turbidity affects the functional response of sticklebacks. Journal of Fish Biology.

Catalan, I., Vollset, K.W., Moralez-Nin, B., Folkvord (Accepted) Effect of temperature gradients and stomach fullness on the vertical distribution of larval herring in experimental columns. J. Exp. Mar. Biol Ecol.

Hunsicker, M. et al. (Submitted) Functional responses and scaling in marine predator-prey interactions: contemporary issues and emerging concepts. Ecology letters.

Vollset, K.W., Catalan, I., Moralez-Nin, B., Folkvord (in prep) Effect of temperature gradients and stomach fullness on the vertical distribution of larval cod in experimental columns.

 

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Rapporter

Alle rapporter

Andre publikasjoner

  • Vollset, Knut Wiik Out of sync: attempting to understand the low survival of stocked hatchery salmon in the river Vosso.. 2017.
  • Vollset, Knut Wiik BaseLice - forskning på lakselus ved Uni Research. 2017.
  • Vollset, Knut Wiik Om sjøaruen og lakselus på Vestlandet. 2017.
  • Vollset, Knut Wiik Wild salmon smolt and salmon lice. 2017.
  • Vollset, Knut Wiik Lakselus i utvandringsruta til Vosso. 2017.
Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Tidligere prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:17:22