Om personen

Forskningsfelt:

Ferskvannsøkologi med vekt på laksefisk og gytebiologi. Interaksjoner mellom villaks og oppdrettslaks med spesielt fokus på lakselus og på rømt oppdrettsfisk i vassdragene.

Kompetanse:
Feltarbeid: Elektrofiske, gytefisktelling, rognplanting, habitatkartlegging. Prosjekter relatert til overvåking av regulerte vassdrag og kalka vassdrag i Sør-Norge. Tiltaksorientert.

Publikasjoner

Artikler

Bokkapitler

 • Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Gabrielsen, Sven Erik; Wiers, Tore; Moen, Vidar Utlegging av øyerogn som kultiveringsstrategi for reetablering av laks. I: Reetablering av laks på Sørlandet - Årsrapport for reetableringsprosjektet 2005. Direktoratet for naturforvaltning 2006 ISBN 82-7072-684-2.. sider 13-21
 • Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven Erik; Skoglund, Helge; Moen, Vidar; Wiers, Tore utlegging av øyerogn i Kosåna og Lågåna i Mandalsvassdraget våren 2003 - beskrivelse og evaluering av tiltaket. I: Reetablering av laks på Sørlandet - Årsrapport fra reetableringsprosjektet 2001-2003. Direktoratet for naturforvaltning 2005 ISBN 82-7072-608-7.. sider 20-26
 • Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven Erik; Kroglund, Frode; Raddum, Gunnar; Åtland, Åse; Gilje, Erik Forsuring som trusselfaktor i ferskvann. I: Vossolaksen - bestandsutvikling, trusselfaktorer og tiltak. DN-Utredning 2004. Trondheim: Direktoratet for naturforvaltning 2004 ISBN 8270725781.. sider 91-108
 • Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Gabrielsen, Sven Erik Effekter av regulering på laksebestanden. I: Vossolaksen - bestandsutvikling, trusselfaktorer og tiltak. DN-Utredning 2004. Trondheim: Direktoratet for naturforvaltning 2004 ISBN 8270725781.. sider 65-77
 • Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven Erik; Skoglund, Helge Undersøkelser av ungfisk og smolt i Vossovassdraget. I: Vossolaksen - bestandsutvikling, trusselfaktorer og tiltak. DN-Utredning 2004. Trondheim: Direktoratet for naturforvaltning 2004 ISBN 8270725781.. sider 37-56

Rapporter

 • Gabrielsen, Sven Erik; Velle, Gaute; Skår, Bjørnar Overvåking av fisk, botndyr og vasskjemi i samband med planlagt massedeponi ved Vikja og Hopra. Uni Research AS 2018. 25 sider LFI Uni Miljø(302)
 • Solem, Øyvind; Forseth, Torbjørn; Bergan, Morten Andre; Gabrielsen, Sven Erik; Jensås, Jan Gunnar; Skår, Bjørnar; Ulvan, Eva Marita Fiskebiologiske undersøkelser og tiltak i Orklavassdraget. Årsrapport 2017. Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2018. (ISBN 978-82-426-3199-2) 50 sider NINA rapport(1468)
 • Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Landro, Yngve; Pulg, Ulrich; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven Erik; Stranzl, Sebastian Franz Gytefisktelling og uttak av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2016.. Uni Research Miljø 2017. 33 sider LFI Uni Miljø(292)
 • Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven Erik; Halvorsen, Godtfred A. Undersøkelser av laksefisk i seks regulerte vassdrag i Hardanger - Årsrapport for 2015 og 2016.. Uni Research Miljø 2017. 77 sider LFI Uni Miljø(291)
 • Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven Erik; Halvorsen, Godtfred A. Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget - Årsrapport for 2015 og 2016.. Uni Research Miljø 2017. 64 sider LFI Uni Miljø(290)
Alle rapporter

Andre publikasjoner

 • Gabrielsen, Sven Erik Miljødesign i Kvina - eksempler fra andre vassdrag.. 2017.
 • Gabrielsen, Sven Erik Fiskeundersøkingar og tiltak i Vikja 2002-2015.. 2017.
 • Gabrielsen, Sven Erik; Wiers, Tore Norges største gytegrusprosjekt. 2017.
 • Hatlevoll, Marie; Gabrielsen, Sven Erik Lokker laksen med splitter ny grus.. 2017.
 • Gabrielsen, Sven Erik Evaluering av miljødesign på strekning Mannflå - Laudal.. 2017.
Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Tidligere prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-02-22 04:16:30