Om personen

Forskningsfelt
Marine miljøtilstander og kilder til påvirkning i kyst- og fjord vannforekomster.
Smittsomme fiskesykdommer og smitteveier.  Studie av miljøfaktorer og vektorer som kan forklare infeksjonsmønster til ulike fiskepatogener og gi økt risiko for sykdomsutbrudd i fiskeoppdrett (epizootiologi).

 

Kompetanse:
Marin økologi - Resipient undersøkelser, hydrografi og strømmålinger.
Fiskehelse og fiskesykdommer - Påvisning og identifisering av potensielle patogener (virus, bakterier, parasitter) hos oppdrettsfisk og villfisk (mikroskopi og molekylærbiologiske metoder).
Feltarbeid, prøvetaking, laboratoriearbeid og analyser.
Autorisert fiskehelsebiolog.
Felasa C og LAS (laboratory animal science).

 

Forskningstema
Marin- og ferskvannsøkologi, parasittologi, fiskesykdommer, epizootiologi (epidemiologi)

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Rapporter

Alle rapporter

Andre publikasjoner

  • Isaksen, Trond Einar; Johansen, Per-Otto; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Cornell, Anne S.; Vikingstad, Erik; Rye Jakobsen, Henrik Marin miljøtilstand i fjordsystema kring Bergen. 2018.
  • Isaksen, Trond Einar; Bye-Ingebrigtsen, Einar Marin miljøtilstand i fjordsystema kring Bergen. 2017.
  • Isaksen, Trond Einar Har havbruk bidratt til langvarige endringer av miljøtilstander i fjordsystemene omkring Bergen?. 2016.
  • Isaksen, Trond Einar Havbruk - Miljø interaksjoner (villfisk og marine økosystemer). 2016.
  • Isaksen, Trond Einar Havbruk i planområdet Sunnhordland og ytre Hardanger. Status 2014 – Miljøpåverknad og sjukdom. 2015.
Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:16:08