Rapporter - Uni Research Miljø

Side 1 av 36. neste

Rapporter

 • Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar; Haraldstad, Tormod; Hindar, Atle Kartlegging av utvalgte sjøaurebekker som renner inn i Mandalselva høsten 2016.. Uni Research Miljø 2017. 30 sider LFI Uni Miljø(289)
 • Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar; Stranzl, Sebastian Franz; Lehmann, Gunnar Bekke Kartlegging av gyte- og oppvekstområder for laks i Surna høsten 2016.. Uni Research Miljø 2017. 32 sider LFI Uni Miljø(282)
 • Halvorsen, Godtfred A.; Johannessen, Arne; Landås, Torunn Svanevik Undersøkelse av bunndyrfaunaen i forbindelse med utvidelse av Iveland kraftverk.. Uni Research AS 2017. 18 sider LFI Uni Miljø(286)
 • Kaste, Øyvind; Kile, Maia Røst; Halvorsen, Godtfred A.; Skancke, Liv Bente Overvåking og resipientvurdering i forbindelse med etablering av ombygde/nye kloakkrenseanlegg i Valle og Rysstad. Norsk institutt for vannforskning 2017. (ISBN 978-82-577-6844-7) 26 sider NIVA-rapport(7109)
 • Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Stranzl, Sebastian Franz Bonitering og gytefisktelling i Åmselva, høst 2016.. Uni Research Miljø 2017. 37 sider LFI Uni Miljø(288)
 • Nilsen, Frank; Ellingsen, Ingrid H.; Finstad, Bengt; Jansen, Peder A; Karlsen, Ørjan; Kristoffersen, Anja Bråthen; Sandvik, Anne Dagrun; Sægrov, Harald; Ugedal, Ola; Vollset, Knut Wiik Vurdering av lakselusindusert villfiskdødelighet per produksjonsområde i 2016 og 2017. Rapport fra ekspertgrupper for vurdering av lusepåvirkning. Ekspertgruppe for vurdering av lusepåvirkning 2017. (ISBN 978-82-8088-414-5) 64 sider
 • Nilsen, Rune; Llinares, Rosa Maria Serra; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Sandvik, Anne Dagrun; Johnsen, Ingrid Askeland; Kvamme, Bjørn Olav; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Lehmann, Gunnar Bekke Lakselusinfestasjon på vill laksefisk vår og sommer 2017 – Framdriftsrapport til Mattilsynet september 2017. Havforskningsinstituttet 2017. 29 sider Rapport fra havforskningen(26-2017)
 • Nordgård, Lise; Bjørsvik, Magnus; TØmmerÅs, berit; Venter, Hermoine; Olsen, Elisabeth; Ray, Jessica Louise; Nielsen, Kaare Magne Antimicrobial resistance in selected environments in Norway M-736/2017. Genøk-Senter for biosikkerhet 2017. 43 sider
 • Rueness, Eli Knispel; Cadahia-Lorenzo, Luis; Hoel, Kristian; Søderquist, Pär; Velle, Gaute; Asmyhr, Maria Gulbrandsen; de Boer, Hugo; Gjershaug, Jan Ove; Hindar, Kjetil; Kirkendall, Lawrence R.; Nagy, Nina Elisabeth; Nielsen, Anders; Sandlund, Odd Terje; Sjøtun, Kjersti; Stenøien, Hans K.; Vandvik, Vigdis Assessment of the risks associated with the import and release of hand-reared mallards for hunting purposes. Opinion of the Panel on Alien Organisms and Trade in Endangered Species (CITES) of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety, VKM Report 2017:23. Norwegian Scientifc Committee for Food Safety (VKM) 2017. (ISBN 978-82-8259-280-2) 126 sider
 • Skoglund, Helge; Hellen, Bjart A.; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Lehmann, Gunnar Bekke; Landro, Yngve; Kambestad, Marius; Urdal, Kurt Uttak av rømt oppdrettslaks i 18 vassdrag i Sør-Norge gjennom oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO) høsten 2016.. Uni Research Miljø 2017. 21 sider LFI Uni Miljø(287)
 • Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven Erik; Halvorsen, Godtfred A. Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget - Årsrapport for 2015 og 2016.. Uni Research Miljø 2017. 64 sider LFI Uni Miljø(290)
 • Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven Erik; Halvorsen, Godtfred A. Undersøkelser av laksefisk i seks regulerte vassdrag i Hardanger - Årsrapport for 2015 og 2016.. Uni Research Miljø 2017. 77 sider LFI Uni Miljø(291)
 • Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Landro, Yngve; Pulg, Ulrich; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven Erik; Stranzl, Sebastian Franz Gytefisktelling og uttak av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2016.. Uni Research Miljø 2017. 33 sider LFI Uni Miljø(292)
 • Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Postler, Christoph Fiskebiologiske undersøkelser i Årøyelva - årsrapport for 2016. Uni Research Miljø 2017. 32 sider LFI Uni Miljø(294)
 • Velle, Gaute; Halvorsen, Godtfred A.; Pulg, Ulrich; Espedal, Espen Olsen Påvirkning fra gassovermetning på bunndyr i Otra nedstrøms Brokke. Uni Research Miljø 2017. 26 sider LFI Uni Miljø(283)