Vekselvirkning mellom CO2 og hydrokarboner ved lagring med EOR/EGR i reservoarer til havs: modellering, numeriske metoder og oppskalering "CHI"

Prosjekt Avdeling: Uni Research CIPR (gruppe: Reservoir Simulation) periode: 01.01.16 - 31.12.19

Om prosjektet

Lagring av karbondioksid (CO2) i geologiske formasjoner er et virkemiddel for å redusere utslipp til atmosfæren av denne klimagassen. CO2-lagring kombinert med økt oljeutvinning (EOR) eller økt gassutvinning (EGR) regnes som den mest kostnadseffektive metoden for deponering av fangede CO2-utslipp. Dette er blitt utført i mange tiår i USA og Canada, men tradisjonelt i et hydrokarbonutvinningsøyemed. På norsk sokkel vil CO2-lagring bli fremmet for å møte ærgjerrige klimamål satt i Norge og Europa.


Prosjektet CHI inneholder grunnleggende forskning på vekselvirkning mellom karbondioksid og hydrokarboner ved lagring av CO2 i olje- og gassreservoarer. Dette kan endre evnen til å gjenvinne innfangede hydrokarboner samtidig som lagringen av CO2 blir så stor mulig. Prosjektet retter seg mot to prosesser, konvektiv innblanding og fuktpreferanse. Disse ble valgt fordi nyere forsøk viser viktige resultater som kan ha en betydelig, men likevel i stor grad ukjent, innvirkning på strømning (utvinning) og innfangning (lagring) på feltskala. Konvektiv innblanding av CO2 i olje skyldes tetthetsvariasjoner i CO2-olje-blandinger. I prosessen tiltar innblandingen av injisert CO2 i olje, og dette fører også til en endret bevegelighet for oljefasen (utvinning). Fuktpreferanse er evnen som overflaten til en bergart har til å være i kontakt med én væske fremfor en annen. Dette påvirker bergartens evne til innfangning av CO2. Imidlertid kan bergartens fuktpreferanse endres over tid.


Nye matematiske modeller for CO2-lagring med EOR/EGR i heterogene reservoarer vil bli utviklet slik at disse omfatter konvektiv innblanding og dynamiske fuktpreferanseeffekter. Den forbedrede kunnskapen vil bli integrert i feltskalasimulatorer og skal brukes til å undersøke ventede virkninger på EOR/EGR-scenarier med CO2. Et praktisk resultat av prosjektet vil være vurdering av de reservoarbetingelser hvor olje- og gassutvinning kan forbedres samtidig som potensialet for lagring økes.

 

cp: 2019-12-04 11:15:37