Depresjon hos sykehjemspasienter - utfordringer og strategier for forbedring

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Allmennmedisinsk forskningsenhet) periode: fra 01.09.16

Om prosjektet

Implementering av faste rutiner for vurdering av depresjon hos sykehjemspasienter

Prosjektets målsetting er å bedre depresjonsdiagnostikken i sykehjem for å sikre rett og adekvat behandling av pasienten.

Depresjon er vanlig blant sykehjemspasienter. Det er vanskelig å diagnostisere depresjon blant sykehjemspasienter, fordi mange lider av demens. I prosjektet vil vi

  • Implementere intervensjonen Cornell Scale for Depression in Dementia for regelmessig bruk av leger og sykepleiere i sykehjem

  • Undersøke faktorer som er avgjørende for at intervensjonen lar seg implementere i sykehjem 

Vi har sammen med sykehjemsleger i Rogaland utviklet en intervensjon. Denne intervensjonen har vi pilotert, justert og implementert i tre sykehjem i Rogaland.

Prosjektleder er Kristina Riis Iden (AFE). Prosjektmedarbeidere er Aase Aamland (AFE), Kirsti Malterud (AFE).

Prosjektet finansieres av Legeforeningens fond for kvalitet og pasientsikkerhet.

Prosjektperiode høst 2016 – December 2017.

Rapport om «Implementering av faste rutiner for vurdering av depresjon hos sykehjemspasienter» kan leses her

 

Depresjon i sykehjem – Underdiagnostikk og overbehandling

I tre empiriske prosjekter ble beslutningsgrunnlag for depresjonsbehandling, forekomst av depresjon hos nyinnlagte pasienter og pasienters tanker om tristhet belyst med kvalitativ og kvantitativ metode.

Studiene viste at depresjon er vanlig blant nyinnlagte sykehjemspasienter. Systematisk diagnostikk er sjeldent og det er uklare ansvarsforhold rundt behandlingsansvar. Medikamentell behandling blir oftest tilbudt pasienten, selv om både leger og sykepleiere tviler på medisinens effekt. Sykehjemspasienten opplever tristhet som følge av ulike tap. Likevel har flere tatt i bruk gode mestringsstrategier.

Resultatene dannet grunnlag for avhandlingen «Depresjon i sykehjem - Underdiagnostikk og overbehandling». Iden disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen i april 2015. Sabine Ruths var hovedveileder, Stèfan Hjørleifsson var medveileder.

Prosjektmedarbeidere: Kristina Riis Iden og Sabine Ruths. Samarbeidspartere: Stèfan Hjørleifsson (Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB), Knut Engedal (Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse).

Ph.d.-prosjektet var finansiert av Allmennmedisinsk forskningsfond.

Prosjektperiode: 01.05.09 - 30.12.15

Oppdatert: 26.03.2018

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Rapporter

Alle rapporter
cp: 2018-06-25 04:18:03