Depresjon i sykehjem - Underdiagnostikk og overbehandling

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Allmennmedisinsk forskningsenhet) periode: 01.05.09 - 30.12.15

Prosjektresultater

Samlet danner funnene grunnlag for følgende konkrete anbefalinger for klinisk praksis:

  • Gjør systematisk diagnostikk for å skille behandlingstrengende depresjon fra sorg
  • Bruk Cornell skala for screening av pasienter med og uten demens
  • Støtt opp under pasientens egne mestringsstrategier
  • Unngå antidepressiva ved mild og moderat depresjon
  • Følg opp medikamentell behandling

 

Om prosjektet

Dette er Kristina Riis Idens doktorgradsprosjekt. Iden disputerte 29.04.15 ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Depresjon i sykehjem – Underdiagnostikk og overbehandling». Lenke til BORA

Prosjektets målsetting var å utvikle ny kunnskap om depresjon blant gamle, skrøpelige pasienter i sykehjem som kan sette sykehjemsleger i stand til å ivareta disse pasientene på best mulig måte. Depresjon er utbredt blant sykehjemspasienter og medfører redusert livskvalitet, økt sykelighet og tidlig død. Tristhet er et sentralt symptom ved depresjon, men det er også en vanlig menneskelig emosjon. Vi har gjennomført tre empiriske delprosjekter med kvalitativ og kvantitativ metode, alle publisert som artikler.

Ph.d.-avhandlingen belyser følgende problemstillinger:

  • Beslutningsgrunnlag for depresjonsbehandling

Fokusgruppeintervju med sykehjemsleger og sykepleiere tyder på at det kan være vanskelig å skille mellom tristhet og depresjon, men at diagnostikken er tilfeldig. Behandling er som oftest medikamentell (antidepressiva) mens miljøtiltak er sjeldent brukt. Initiativet til å starte behandlingen kom ofte fra pleiegruppen.

  • Forekomst av depresjon hos nyinnlagte pasienter

Depresjon ble påvist hos hver fjerde pasient som var nyinnlagt i sykehjem, mens depresjonsdiagnosen var dokumentert i pasientjournalene hos kun halvparten av disse. Antidepressiva ble forskrevet til mange av pasientene men bare halvparten fikk disse legemidler for depresjon.

  • Pasienters tanker om tristhet

Vi gjennomførte semi-strukturerte intervju av ikke-demente langtidspasienter i sykehjem om deres tanker om tristhet. Ulike tapsopplevelser, avhengighet, dårlig pleie og ensomhet var vanlige årsaker til tristhet. Pasientene hadde ulike mestringsstrategier, som å forsone seg med funksjonssvikt, se seg selv i et større perspektiv og delta i religiøse aktiviteter.

Prosjektmedarbeidere: Kristina Riis Iden og Sabine Ruths

Samarbeidspartene:

Stèfan Hjørleifsson (Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB)

Knut Engedal (Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse)

 

Finansiering: Allmennmedisinsk forskningsfond

cp: 2019-09-23 16:17:25