Evaluering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Allmennmedisinsk forskningsenhet)

Prosjektresultater

  • Beleggsprosenten var på 27%

  • Pasientene (median alder 83 år) ble hyppigst innlagt med infeksjoner, muskel/skjelettplager eller uavklarte tilstander

  • Halvparten av oppholdene varte lengre enn 3 døgn

  • 43% av patientene ble overført til sykehus eller sykehjem

Om prosjektet

Samhandlingsreformen ble iverksatt for å bedre samarbeidet mellom omsorgsnivåer, og for å styrke behandling på laveste effektive omsorgsnivå. Et nytt tilbud på middels omsorgsnivå ble etablert i alle landets kommuner innen 2016, kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD). I disse enhetene er kommunene pålagt å tilby befolkningen senger for akutt innleggelse hele døgnet, bemannet med kvalifiserte sykepleiere og med en pasientansvarlig lege. Kommunene og lokalt helseforetak er etter loven pliktig til å inngå et formelt samarbeid om disse enhetene, og å bli enige om retningslinjer for aktuelle pasienter, inkludert rutiner for henvisning, utskrivelse og oppfølging. Hensikten med kommunalt ØHD tilbud er å avlaste sykehusene, når behandling kan gis med samme eller enda bedre kvalitet i de kommunale enhetene.

Forskningsmessig evaluering er viktig når slike store, nye tiltak iverksettes. På dette feltet har AFE Bergen flere prosjekter i samarbeid med ulike kommuner og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin.

Kommunalt ØHD i Eigersund kommune

I Eigersund kommune ble det opprettet 2 ØHD-senger i 2013. Vi gjennomførte en observasjonsstudie for å belyse beleggsprosent, pasientkarakteristika, innleggelsesdiagnoser og omsorgsnivå for alle pasienter innlagt i enheten i løpet av det første driftsåret. En artikkel er publisert.

Prosjektleder var Sabine Ruths. Andre prosjektdeltaker var Heidi Nilsen (AFE) og Steinar Hunskår (Nklm og UiB).

Kommunalt ØHD i Luster kommune

Luster kommune inngikk en avtale med Helse Førde vedrørende kommunalt ØHD i Gaupne. Enheten består av 2 ØHD senger, med mulighet for utvidelse ved behov. Vi gjennomfører oppfølging av aktiviteter og resultater i enheten i løpet av de første 4 års drift (2013-2016.)

Prosjektleder er Sabine Ruths. Andre prosjektdeltaker er Anne Kjær Schmidt (AFE), Thomas Mildestvedt (UiB), Valborg Baste (Uni Research Helse), Bård Flattun Lilleeng (Luster kommune) og Henriette Sandvik (Luster kommune).

Kommunalt ØHD i Bergen kommune

Bergen kommune etablerte en stor ØHD enhet med 34 senger i 2016. Vi vil belyse pasientgrunnlag og pasientflyt, samt assosiasjoner med henvisende instans, pleietyngde og pasientfornøydhet. Vi vil ha spesiell fokus på pasienter som overføres fra ØHD til sykehus og identifisere prediktorer; endringer i pasientgrunnlag, pasientflyt og pleietyngde på bakgrunn av lovendringen fra januar 2017 som utvidet det kommunale ansvaret for ØHD til pasienter med psykisk helse- eller rusmiddelproblemer; samt andre sårbare grupper, slik som eldre og personer med sammensatte lidelser eller stort legemiddelforbruk.

Prosjektleder er Ingrid Hjulstad Johansen (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Nklm). Andre prosjektdeltaker er Synnøve Hernes (Nklm); Silje Todnem, Jorunn Selsvik og Kurt Arild Krokmyrdal (alle: ØHD i Bergen) og Sabine Ruths.

 

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler
cp: 2017-12-12 18:15:50