Forskrivere og forskrivning av psykofarmaka i allmennpraksis og sykehus

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Allmennmedisinsk forskningsenhet) periode: 06.02.06 - 02.03.12

Prosjektresultater

Hovedfunnene i prosjektet er

  • Prevalens og insidens ratene for bruk av psykofarmaka i Norge er blant de høyeste i Europa
  • Fastlegene både starter og vedlikeholder behandlingen med slike legemidler til de fleste
  • Psykiatere bidrar i hovedsak blant barn og unge, men deres andel av reseptforskrivningen faller raskt med økende alder hos pasientene
  • Studien bekrefter at fastlegene har en nøkkelrolle i helsetjenesten når det gjelder psykiske lidelser.

Bedre psykisk helsevern kan bare oppnås på en kostnadseffektiv måte hvis fastlegene er en viktig del av den videre satsningen

Om prosjektet

Dette prosjektet forsvarte Svein Reidar Kjosavik ved sin doktorgradsdisputas den 2.3.2012.

Avhandlingen «Prescribing and Prescribers of Psychotropic Drugs in Norway - A population based pharmacoepidemiological study», er en nasjonal epidemiologisk studie som belyser forskrivning av legemidler for psykiske lidelser i ulike deler av helsetjenesten. Lenke til BORA

Studien er basert på data fra Nasjonalt Reseptregister og Fastlegedatabasen som har blitt koblet sammen i en prosjektdatabase. Arbeidet ble delt opp i tre delprosjekter som ble publisert som artikler i internasjonale fagfellevurderte tidsskrift.

  • Første artikkel belyste totalforskrivningen av antipsykotika, antidepressiva, beroligende og sovemedisiner i Norge i 2005.
  • Andre artikkel beskrev forskrivningen av antipsykotika og antidepressiva til nye brukere i Norge i 2008.
  • Tredje artikkel beskrev forskrivning av beroligende og sovemedisiner til nye brukere i Norge i 2005, samt hvordan forbruket av slik legemiddelbruk utviklet seg i denne gruppen av nye brukere i en oppfølgingsperiode på 3,5 år.

Resultatene fra studien viste at fastlegene var ansvarlige for en overveiende stor del av forskrivningen av antipsykotiske legemidler, beroligende legemidler, sovemedisiner og legemidler mot depresjon i Norge. Fastlegene både igangsatte og vedlikeholdt behandlingen med slike legemidler til de fleste pasientene. Psykiatere sin andel av forskrivningen av disse legemidlene var i hovedsak blant barn og unge, men falt raskt med økende alder hos pasientene. Avhandlingen konkluderte derfor med at fastlegene har en nøkkelrolle i helsetjenesten i Norge, også når det gjelder psykiske lidelser. Arbeid for ytterligere forbedringer innen psykisk helsetjeneste bør derfor inkludere fastlegene for å kunne lykkes på en kostnadseffektiv måte.

 

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler