Giardia-utbruddet i Bergen – Komplikasjoner 3 år etter

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Allmennmedisinsk forskningsenhet) periode: 01.07.07 - 01.07.17

Prosjektresultater

1 250 personer fikk påvist parasitten Giardia lamblia i avføring under utbruddet i 2004. Av de 817 som svarte på et spørreskjema om sin helsetilstand tre år senere hadde 355 (46%) irritabel tarm syndrom og 366 (46%) kronisk utmattelse. Dette var mer enn tre ganger så hyppig som blant kontrollpersoner som ikke hadde hatt Giardia-infeksjon.

En slik sammenheng mellom Giardia-infeksjon og langvarige plager var ukjent før utbruddet i Bergen, og funnene er unike i verdenssammenheng.

Om prosjektet

Helsemessige konsekvenser 3 år etter Giardia-utbruddet


Dette prosjektet utgjør hoveddelen av doktorgradsavhandlingen til Knut-Arne Wensaas fra 2011: «Giardiasis in Bergen. Outbreak and clinical consequences». Prosjektet ble startet etter at vi hadde gjennomført mindre studier på to legesenter i Bergen sentrum og funnet at en stor andel av pasientene hadde vedvarende symptomer 6 og 12 måneder etter utbruddet. Lenke til BORA

Hovedfunnet er en mer enn tredoblet risiko for irritabel tarm syndrom (IBS) og kronisk utmattelse sammenlignet med en kontrollgruppe som ikke hadde hatt Giardia-infeksjon.


Vi har funnet at astma og allergi er mer vanlig blant dem med IBS og kronisk utmattelse i kontrollgruppen, men ikke blant Giardia-pasientene. Det tyder på at Giardia-infeksjon er en mye viktigere faktor enn den sårbarheten man kan tenke at astma og allergi representerer for utvikling av slike tilstander. Vi har også publisert data som viser at Giardia-pasientene oftere har uttalt søvnighet på dagtid og selvrapportert matvareintoleranse sammenlignet med kontrollpersonene.


Prosjektgruppen


I tillegg til forskere fra AFE består prosjektgruppen i tillegg av Nina Langeland og Kurt Hanevik (Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen), Kristine Mørk (Haukeland Universitetssjukehus) og Geir Egil Eide (Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen).

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler
cp: 2019-10-15 00:16:38