Giardia-utbruddet i Bergen – Sykefravær før og etter

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Allmennmedisinsk forskningsenhet) periode: fra 01.07.13

Om prosjektet

Dette er Knut-Arne Wensaas sitt post.doc. prosjekt med støtte fra Norges Forskningsråd: «Irritable bowel syndrome and chronic fatigue following infection with Giardia lamblia. Premorbid factors and long-term consequences.»

Prosjektet tar utgangspunkt i data fra prosjektet tre år etter utbruddet hvor vi fant at 46% av pasientene hadde  irritabel tarm syndrom og 46% hadde kronisk utmattelse. Dette var mer enn tre ganger så hyppig som blant bergensere som ikke hadde hatt Giardia-infeksjon. Ved å koble disse resultatene med data fra sykmeldingsdatabasen FD-trygd vil vi undersøke om de som fikk Giardia-infeksjon og senere fikk komplikasjoner hadde større sykefravær enn andre i årene før utbruddet.

 

Sykefravær i årene etter Giardia-infeksjon

Vi vil også undersøke om den høye forekomsten vi fant av irritabel tarm syndrom og kronisk utmattelse ga seg utslag i redusert funksjonsnivå, målt som sykefravær i årene etter utbruddet. Dette vil gi oss mer kunnskap om konsekvensene av Giardia-utbruddet, både for enkeltpasienter og for samfunnet som helhet.

 

Prosjektgruppen

I tillegg til forskere fra AFE består prosjektgruppen av Nina Langeland (Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen), Sturla Gjesdal (Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen) og Stein Atle Lie (Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Bergen)

cp: 2018-01-18 12:17:34