Giardia-utbruddet på fastlegekontor i Bergen

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Allmennmedisinsk forskningsenhet) periode: 01.01.07 - 31.12.10

Prosjektresultater

De aller fleste Giardia-syke høsten 2004 oppsøkte fastlegekontoret og etter hvert som utbruddet ble erkjent fikk de behandling og oppfølging der.

Flere av pasientene ble ikke frisk som forventet etter behandling: Av 119 pasienter med Giardia-infeksjon ved to fastlegekontor fikk 89 behandling med metronidazol. 14 av dem (17%) ble behandlet to ganger og 10 (11%) fikk tre behandlinger. Fem pasienter ble henvist til sykehus fordi de fortsatt ikke var friske.

Seks måneder etter utbruddet fant man fortsatt Giardia-parasitten hos kun tre pasienter (2,5%), men 37% rapporterte at de fortsatt hadde symptomer. Ett år etter hadde andelen som fortsatt hadde plager sunket til 19%.

Funnene i dette prosjektet var avgjørende for at det senere ble iverksatt større epidemiologiske studier 2, 3, 6 og 10 år etter Giardia-utbruddet.

Om prosjektet

Dette prosjektet var en del av doktorgradsavhandlingen til Knut-Arne Wensaas fra 2011: «Giardiasis in Bergen. Outbreak and clinical consequences».

Parasitten Giardia lamblia gir mageinfeksjon med et langtrukkent forløp og ulik alvorlighetsgrad. Pasientene oppsøkte lege på forskjellig tidspunkt i forløpet og ble hovedsakelig tatt hånd om på fastlegekontorene. Det som skiller utbruddet i Bergen fra andre utbrudd i Europa og Nord-Amerika er at det tidlig ble etablert forskningsprosjekt hvor man kartla sykdomsutbruddet og fulgte pasientene over tid etter utbruddet.

I dette prosjektet ble alle pasienter som hadde Giardia-infeksjon ut fra en klinisk sykdomsdefinisjon identifisert ved to fastlegekontor i Bergen, totalt 134 pasienter. Siden folk hadde blitt syke opptil flere uker før utbruddet ble erkjent kunne vi ikke basere inklusjonen på fastlegens diagnose eller positiv avføringsprøve. 119 av pasientene ga samtykke til å delta i prosjektet.