Hjelpsomme strategier for allmennleger i møte med pasienter med medisinsk uforklarte plager og symptomer (MUPS). En kvalitativ studie.

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Allmennmedisinsk forskningsenhet) periode: 01.11.15 - 31.07.17

Om prosjektet

Bakgrunn: I dette prosjektet vil vi sammenfatte eksempler fra norske allmennleger på konkrete strategier som de selv har opplevd som meningsfylte verktøy i møte med pasienter med ulike MUPS-tilstander. Vår forforståelse er at denne typen erfaringsbasert klinisk kunnskap kan sammenfattes, deles og bidra til bedre mestring for allmennlegen.

Metode: Vi vil gjennomføre en kvalitativ studie med analyse av data fra 2-4 fokusgruppeintervjuer med norske allmennleger. Rekruttering av deltakere skjer gjennom allerede etablerte etterutdanningsgrupper (smågrupper) bestående av fastleger i Agderfylkene. ”Critical incident technique” er styrende for innsamlingen av konkrete strategier. Systematisk tekstkondensering brukes til tematisk tverrgående analyse, med støtte i teorier om erfaringsbasert kunnskap.

Status: Våren 2016: intervjuer og analyse av resultater. Høsten 2016: skriving av artikkel for publikasjon i internasjonalt fagfellevurdert tidsskrift. Per januar 2017 under fagfellvurdering.

Prosjektleder: Aase Aamland

Medarbeidere: Anette Fosse, Eline Ree, Eirik Abildsnes og Kirsti Malterud

cp: 2017-11-20 04:15:42