Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Allmennmedisinsk forskningsenhet)

Om prosjektet

Samhandlingsreformen ble iverksatt for å bedre samarbeidet mellom omsorgsnivåer, og for å styrke behandling på laveste effektive omsorgsnivå. Et nytt tilbud på middels omsorgsnivå ble etablert i alle landets kommuner innen 2016, kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD). I disse enhetene er kommunene pålagt å tilby befolkningen senger for akutt innleggelse hele døgnet, bemannet med kvalifiserte sykepleiere og med en pasientansvarlig lege. Kommunene og lokalt helseforetak er etter loven pliktig til å inngå et formelt samarbeid om disse enhetene, og å bli enige om retningslinjer for aktuelle pasienter, inkludert rutiner for henvisning, utskrivelse og oppfølging. Hensikten med kommunalt ØHD tilbud er å avlaste sykehusene, når behandling kan gis med samme eller enda bedre kvalitet i de kommunale enhetene.

Forskningsmessig evaluering er viktig når slike store, nye tiltak settes i verk. På dette feltet har AFE Bergen et avsluttet prosjekt med Bergen Kommune, og to pågående prosjekter i samarbeid med hhv Eigersund kommune og med Luster kommune.

 

cp: 2017-08-22 14:18:03