Lesbisk selvtillit – lesbisk helse. Utfordringer og mestringsstrategier hos lesbiske kvinner

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Allmennmedisinsk forskningsenhet) periode: 22.08.07 - 30.09.12

Prosjektresultater

Samlet danner funnene grunnlag for følgende konkrete anbefalinger for klinisk praksis:

 • Husk at enhver ny pasient kan være noe annet enn heterofil.
 • Gjør det til en vane å bruke kjønnsnøytralt språk.
 • La pasienten ha regien på å komme ut.
 • Signaliser at du anerkjenner den lesbiske orienteringen.
 • Skaff deg kjennskap til hva slags minoritetsstress lesbiske kvinner kan oppleve.
 • Bygg opp under lesbisk selvtillit.

Om prosjektet

Dette er Mari Bjørkmans ph.d-prosjekt. Bjørkman disputerte 14.09.12 ved Universitetet i Bergen med avhandlingen ”Lesbisk selvtillit – lesbisk helse. Utfordringer og mestringsstrategier hos lesbiske kvinner”. Lenke til BORA

Prosjektets målsetting var å utvikle kunnskap som kan danne grunnlag for gode helsetjenester og bedre helse for lesbiske kvinner, med særlig tanke på allmennpraksis. Lesbiske kvinner utgjør en seksuell minoritet i vårt heteronormative samfunn som gjør homofili usynlig og annenrangs. De utsettes for minoritetsstress, også innenfor helsevesenet, og det kan påvirke helse og identitet. Vi har gjennomført tre delprosjekter med kvalitativ metode og et salutogenetisk perspektiv, alle publisert som artikler. I tillegg er temaet blitt belyst i flere andre publikasjoner, se lenker nedenfor.

Ph.d-avhandlingen belyste følgende problemstillinger:

 • Hva betyr det for lesbiske kvinner at allmennlegen kjenner deres seksuelle orientering?
  Her fant vi at det viktigste for pasienten er å kunne være seg selv overfor legen, å kunne kommunisere fritt uten å måtte passe på ord og uttrykk, samt at informasjon om seksuell orientering kan være medisinsk relevant.
 • Hva slags erfaringer knyttet til seksuell orientering rapporterer norske lesbiske kvinner fra møter med helsevesenet?
  Undersøkelsen viser at lesbiske kvinner har mange ulike erfaringer med helsepersonell. Analysen indikerer at for å være en god lege for lesbiske kvinner må legen unngå å ta for gitt at pasienten er heterofil, legen må legge til rette for at pasienten kan fortelle at hun er lesbisk, og legen bør ha kunnskap om lesbiske kvinners utfordringer og helseplager.
 • Hva slags strategier bruker lesbiske kvinner for å mestre utfordringer i hverdagen som følger av deres seksuelle orientering?
  Det å være åpen om den lesbiske orienteringen og å forholde seg til nedsettende uttalelser eller handlinger representerte utfordringer for deltakerne. Det å være åpen og måten å fortelle om den lesbiske orienteringen på var også gode mestringsmåter. Homonegativitet ble håndtert ved å argumentere tilbake, avreagere inni seg eller søke støtte hos familie og venner i etterkant. En forutsetning for strategiene var “lesbisk selvtillit” - en sterk tro på at det å være lesbisk er naturlig, godt og likeverdig med det å være heteroseksuell. Legen kan bidra ved å gi en positiv åpenhetserfaring og styrke lesbisk selvtillit.

Prosjektmedarbeidere: Mari Bjørkman og Kirsti Malterud.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Kapitler

 • Malterud, Kirsti Lesbisk selvtillit i møte med legen. I Grønningsæter AB, Kristiansen HW, Lescher-Nuland BR, red. Holdninger, levekår og livsløp - forskning om lesbiske, homofile og bifile. Oslo: Universitetsforlaget 2015. sider 135-149
Alle bokkapitler

Rapporter

Alle rapporter

Alle beslektede prosjekter

Alle beslektede prosjekter

Personer

Forskningstema