Livets slutt i sykehjem - pasientens ønsker og legens rolle

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Allmennmedisinsk forskningsenhet) periode: 01.06.12 - 31.12.17

Prosjektresultater

  • Høy kvalitet på omsorg ved livets slutt krever at helsepersonell i sykehjem er i stand til å gjenkjenne sykdomsforløp og være i forkant av pasientens og de pårørendes behov for veiledning og symptomkontroll

  • Sykehjemslegens tilgjengelighet og deltakelse er avgjørende

  • Spesiell oppmerksomhet må vies pasientens samtykkekompetanse når det gjelder behandlingsintensitet og ønsker for tiden fram mot livets slutt

  • Sykehjem som læringsarena kan gi nyutdannede leger

    • ny innsikt i legens rolle og oppdrag i arbeidet med livets slutt i en tverrfaglig setting.
    • erfaring fra samtaler med pårørende og pasienter som kan utvide turnuslegenes forståelsesramme for sammenhenger og relasjoner, og trening i å snakke om vanskelige og tidvis konfliktfylte tema.

Om prosjektet

Sykehjem er blitt den vanligste dødsarenaen i Norge. Hvordan kan sykehjemslegen bidra til at tiden fram til livets slutt i sykehjem skal bli god for pasienten og de pårørende?

Med tre delstudier vil ph.d-prosjektet belyse følgende problemstillinger:

Hvilke tanker og forventninger har pasienter og pårørende til en god død i sykehjem?

Vi gjennomførte en metaanalyse av kvalitativ forskning om pasienters og pårørendes tanker og forventninger. Resultatene viser at livets slutt oppleves som trygg og verdig hvis leger gir kompetent veiledning og er bevisst på pasienters preferanser. En artikkel er publisert.

Kan sykehjemmet være læringsarena for nyutdannede leger?

Vi har gjennomført 3 fokusgruppeintervjuer med turnusleger for å utforske deres læringserfaringer og utfordringer i møtet med døden i sykehjem. Vi var spesielt interessert i læringserfaringer med forberedende samtaler. En artikkel er publisert.

Hvordan påvirker rammebetingelser legearbeid i sykehjem i Norge og Nederland?

I samarbeid med Universitetet i Groningen, Nederland, har vi gjennomført en anonymisert, deskriptiv, komparativ, elektronisk spørreskjemastudie blant sykehjemsleger i Norge og Nederland for å kartlegge sykehjemslegenes erfaringer med rammebetingelsene for arbeid med livets slutt i sykehjem, samt deres syn på ulike tiltak for å forbedre arbeidet. En artikkel er innsendt til fagfellevurdert tidsskrift.

  • Finansiering: Allmennmedisinsk forskningsfond

Les om Anettes forskningsopphold i Groningen her

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler
cp: 2017-08-22 14:15:38