Medisinsk uforklarte plager og symptomer (MUPS) og sykefravær

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Allmennmedisinsk forskningsenhet) periode: 01.08.10 - 31.12.16

Prosjektresultater

Resultatene fra oversiktsartikkelen ble delt inn i to kategorier: pasientrelaterte og allmennlegerelaterte faktorer. For pasientene var psykisk komorbiditet (angst og depresjon), samt en stor total symptombyrde, forbundet med økt sykefravær. Mangelen på objektive funn vanskeliggjorde allmennlegenes sykmeldingsvurderinger. Ingen av intervensjonene som søkte å gi allmennleger økt kunnskap og bedre ferdigheter i å håndtere pasienter med MUPS, resulterte i redusert sykefravær. Gjennom kartleggingsstudien fant vi en konsultasjonsprevalens på 3 %  med en overvekt av kvinnelige pasienter med MUPS. Så mange som 45 % av pasientene var i arbeid, signifikant flere menn. Allmennlegene rapporterte at støttesamtaler var det hyppigste konsultasjonstiltaket. Deltakerne i fokusgruppestudien beskrev i hovedsak bare negative erfaringer av å gå sykmeldt. Det at plagene og symptomene var usynlige ble beskrevet som en ekstrabyrde utover selve sykmeldingen. Negative marginaliseringserfaringer kunne motvirkes med ulike personlige mestringsstrategier, positiv oppmerksomhet og støtte fra familie og venner, samt tillit og forståelse fra personer i hjelpeapparatet. Analysen viste at allmennlegen kan være en viktig støttespiller og motvirke ytterligere marginalisering i oppfølgingen av langtidssykmeldte pasienter med MUPS.

Avhandlingen har følgende hovedfunn: Pasienter med persisterende MUPS er blant de mest hyppig forekommende pasientgrupper i norsk allmennpraksis. Allmennlegen kan ha en viktig, støttende rolle for langtidssykmeldte pasienter med MUPS som motvirker ytterligere marginalisering. Ingen intervensjonsstudier i allmennpraksis har imidlertid vist å påvirke sykefraværet. Det eksisterer både likheter og mangfold blant pasienter med MUPS i forhold til demografi, psykiatrisk komorbidtet og yrkesdeltakelse. Allmennlegenes hyppigste tiltak i konsultasjonen for pasientgruppen er støttesamtaler.

Om prosjektet

Aase Aamland disputerte 16.01.16 ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Medisinsk uforklarte plager og symptomer (MUPS) og sykefravær. Allmennlegens rolle». Veiledere var Kirsti Malterud og Erik Werner. Lenke til avhandlingen finnes her

Begrepet medisinsk uforklarte plager og symptomer (MUPS) er et samlebegrep for  uforklarte sykdommer som karakteriseres av subjektive symptomer uten objektive funn. Fibromyalgi, kronisk utmattelsessyndrom og irritabel tarmsyndrom er eksempler på langvarige og funksjonsnedsettende MUPS-tilstander. Det er hevdet at sykefravær både i Norge og andre land i hovedsak skyldes uspesifikke helseplager og MUPS-tilstander. Allmennleger har en nøkkelrolle ovenfor pasienter med MUPS og i sykmeldingsarbeidet.

Målsettingen for denne avhandlingen er å utvikle ny kunnskap om pasienter med MUPS og sykefravær, med særlig fokus på allmennlegens rolle. Vi har gjennomført tre delprosjekter for å belyse følgende problemstillinger: 1) Hva sier forskningslitteraturen om faktorer som er forbundet med sykefravær hos pasienter med MUPS? 2) Hvordan er konsultasjonsprevalens, symptommønster, yrkesdeltakelse og konsultasjonstiltak for pasienter med persisterende MUPS i norsk allmennpraksis? og 3) Hva slags marginaliseringserfaringer gjør pasienter med MUPS i forbindelse med langtidssykmelding?

I det første delprosjektet gjennomførte vi en systematisk oversikt av foreliggende empirisk forskning om MUPS og sykefravær. I alt 16 studier med ulike studiedesign ble inkludert i en pragmatisk tematisk analyse. Vi søkte etter overgripende deskriptive tema fra tekst og tall i de inkluderte studiene. I det andre delprosjektet ønsket vi å kartlegge pasienter med persisterende MUPS i norsk allmennpraksis. For dette formålet inviterte vi et representativt utvalg norske allmennleger til å registere pasienter som oppfylte vår case-definisjon av MUPS over en fire ukers periode i vanlig praksis. I det tredje delprosjektet gjennomførte vi to fokusgruppeintervjuer med  pasienter som hadde vært langtidsssykmeldt på grunn av MUPS-tilstander. Vi søkte spesielt etter erfaringer som kan tenkes å motvirke ytterligere utstøtning fra arbeidslivet. Data ble analysert med systematisk tekstkondensering.

Oppdatert: 11.10.2018

cp: 2019-10-14 06:17:33