Medisinsk uforklarte plager og symptomer - utfordringer og strategier i førstelinjen

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Allmennmedisinsk forskningsenhet) periode: fra 01.08.10

Om prosjektet

Evaluering av «Ny medisinsk vurdering»

I dette prosjektet undersøker vi om langtidssykmeldte kan komme raskere tilbake i jobb etter ny medisinsk vurdering fra spesialist i allmennmedisin og om slik vurdering er mer effektiv enn vanlig oppfølging hos fastlegen. Seniorforsker Aase Aamland har hovedansvar for den kvalitative evalueringen. Holdninger til og erfaringer med tiltaket blant fastleger, pasienter og NMV-leger samles inn og analyseres.

Prosjektmedarbeidere er Silje Mæland (Stress, helse og rehabilitering), Irene Øyeflaten (Stress, helse og rehabilitering), Elisabeth Husabø (Stress, helse og rehabilitering) og Aase Aamland (AFE)

Prosjektet finansieres av Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

Prosjektperiode våren 2015 – vinteren 2018.

 

Hjelpsomme strategier for allmennleger i møte med pasienter med medisinsk uforklarte plager og symptomer (MUPS)

Målsettingen med dette prosjektet var å kartlegge og sammenfatte eksempler fra norske allmennleger på konkrete strategier som de selv har opplevd som meningsfylte i møte med pasienter med ulike MUPS-tilstander. Vi gjennomførte tre fokusgruppeintervjuer med tilsammen 24 allmennleger. De tre resultatkategoriene var 1) Helhetlig gjennomgang av sykehistorie og funn som grunnlag for dialog, 2) Konkret beskrivelse og utveksling av symptom- og diagnoseforståelse og 3) Å tørre å begi seg ut på en forklaring og skape en felles fortelling med pasienten. Resultatene viser at norske allmennleger bruker konkrete, jordnære strategier i konsultasjoner med pasienter med MUPS. Deling av slike hjelpsomme strategier med kolleger i et fagområde hvor frustrasjon og avmakt ofte forekommer, kan inspirere allmennleger til å utvikle bærekraftig oppfølging av pasienter med MUPS.

Prosjektleder Aase Aamland (AFE). Prosjektmedarbeidere: Anette Fosse (AFE), Eline Ree (Stress, helse og rehabilitering), Eirik Abildsnes (Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB) og Kirsti Malterud (AFE).

Prosjektet var finansiert av Eckbos Legat.

Prosjektperiode: 01.11.15 - 31.07.17

 

Medisinsk uforklarte plager og symptomer (MUPS) og sykefravær

Målsettingen med prosjektet var å utvikle ny kunnskap om pasienter med MUPS og sykefravær, med særlig fokus på allmennlegens rolle. I tre empiriske studier ble følgende tre problemstillinger undersøkt: 1) Hva sier forskningslitteraturen om faktorer som er forbundet med sykefravær hos pasienter med MUPS? 2) Hvordan er konsultasjonsprevalens, symptommønster, yrkesdeltakelse og konsultasjonstiltak for pasienter med persisterende MUPS i norsk allmennpraksis? og 3) Hva slags marginaliseringserfaringer gjør pasienter med MUPS i forbindelse med langtidssykmelding? Studiene viste at pasienter med persisterende MUPS er blant de vanligste pasientgrupper i norsk allmennpraksis, og at allmennlegen kan ha en viktig, støttende rolle for langtidssykmeldte pasienter med MUPS som motvirker ytterligere marginalisering. Videre viste ingen intervensjonsstudier i allmennpraksis å påvirke sykefraværet for pasienter med MUPS. Det eksisterer både likheter og mangfold blant pasienter med MUPS i forhold til demografi, psykiatrisk komorbidtet og yrkesdeltakelse. Allmennlegenes hyppigste tiltak i konsultasjonen for pasientgruppen er støttesamtaler.

Resultatene dannet grunnlag for avhandlingen «Medisinsk uforklarte plager og symptomer og sykefravær – Allmennlegens rolle». Aamland disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen i januar 2015. Erik L. Werner var hovedveileder og Kirsti Malterud var medveileder

Prosjektet var finansiert av Allmennmedisinsk forskningsutvalg og Allmennmedisinsk forskningsfond.

Ph.d.-prosjektperiode: 01.08.10 - 31.12.14

 

Sist oppdatert: 11.01.2018

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Rapporter

Alle rapporter
cp: 2018-08-14 19:16:10