Seksuell orientering og levekår

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Allmennmedisinsk forskningsenhet) periode: 01.12.11 - 31.12.13

Prosjektresultater

Hovedinntrykket fra rapporten Seksuell orientering og levekår er at lesbiske, homofile og bifile i Norge skiller seg lite fra heterofile kvinner og menn når det gjelder levekår og helsetilstand. Ni av ti av lesbiske, homofile og bifile har aldri opplevd diskriminering på arbeidsplassen på grunn av sin seksuelle orientering.

Rapporten viser at menns holdninger til homofile er vesentlig endret de siste fem årene. Samtidig viser undersøkelsen at det er dobbelt så høye tall når det gjelder selvmordsforsøk blant lesbiske, homofile og bifile.

Menn er mest skeptiske - men de er mindre skeptiske enn før

Et sentralt funn er at menns holdninger har beveget seg i merkbart mer positiv retning sammenlignet med en tilsvarende holdningsundersøkelse fra 2008. Færre menn bekreftet i 2013 tydelige uttrykk for negative holdninger til lesbiske og homofile, mens det for kvinner var en stabil, lav andel. Likevel viser rapporten at 16 prosent av mennene i utvalget hadde flyttet seg lenger unna en homofil mann på for eksempel bussen.

Mer positivt syn på lesbiske, homofile og bifile som foreldre.

Rapporten viser at en større andel menn nå er enige i at samfunnet er klart for at barn vokser opp med lesbiske og homofile foreldre, at slike barn klarer seg like godt som andre barn og at seksuell orientering ikke har noen betydning for foreldreskap. Under halvparten av mennene og godt over halvparten av kvinnene var enige i at lesbiske par skal har samme rett til assistert befruktning som heterofile par, slik dagens lovgivning sier.

Bifile kvinner har de største helseproblemene - og flere er i skapet

Bifile, og spesielt bifile kvinner, framstår som en gruppe med spesielle helse- og levekårsutfordringer. Bifile kvinner skiller seg blant annet negativt ut når det gjelder selvvurdert helse, kronisk sykdom, psykisk helse, selvmordsforsøk, skadelig alkoholbruk og ensomhet. Undersøkelsen viser dessuten at svært mange bifile menn og kvinner skjuler sin seksuelle orientering på arbeidsplassen (78 % blant bifile menn og 68 % blant bifile kvinner). Tilsvarende tall for homofile menn og lesbiske kvinner er henholdsvis 18 % og 9 %.

Selvmordsforsøk blant lesbiske, homofile og bifile

På tross av positiv utvikling har så mange som 12 % av lesbiske, 19 % av bifile kvinner, 10 % av homofile menn og 11 % av bifile menn rapportert om selvmordsforsøk. Disse tallene er mindre dramatiske enn funn på 1990-tallet, men det er høye tall; dobbelt så store som blant heterofile kvinner og menn.

De fleste opplever ikke diskriminering på arbeidsplassen

Rapporten viser at et stort flertall (over 90 %) av lesbiske, homofile og bifile aldri har opplevd diskriminering på arbeidsplassen på grunn av sin seksuelle orientering. En del (mellom 10 og 20 %) hadde riktignok opplevd negative kommentarer eller oppførsel fordi de var lhb-personer siste 5 år.

 

seksuell orientering og levekår forside
Rapporten Seksuell orientering og levekår kan lastes ned fra BORA 

 

Om prosjektet

Resultater og hovedrapport fra prosjektet ble publisert 7.11.13. Prosjektet var en bred, nasjonal kartlegging av levekårene til lesbiske, homofile, bifile i Norge, og undersøkelsen ble finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Datainnsamlingene i det samlede prosjektet baserte seg på fire delprosjekter:

  • Nasjonal internettbasert spørreundersøkelse om befolkningens holdninger til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner
  • "Skeive historier": En åpen internettbasert invitasjon om å beskrive sitt liv.
  • Internettbasert undersøkelse om "i skapet"-situasjoner
  • Nasjonal internettbasert spørreundersøkelse blant heterofile, homofile, lesbiske og bifile

Prosjektgruppen besto av prosjektleder Norman Anderssen (forsker I/professor, psykolog), Kirsti Malterud (forsker I/professor, lege), Tone Hellesund (forsker II/universitetsbibliotekar, etnolog), Mari Bjørkman (forsker II, lege), Hilde Slåtten (Phd-student, Master i health promotion). Prosjektet hadde videre to referansegrupper, en bruker-referansegruppe - med deltakere fra "Skeiv verden", "Skeiv ungdom", Rosa kompetanse, LLH, m.fl. - og en forsker-referansegruppe med deltakere fra NOVA, Fafo m.fl.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Rapporter

Alle rapporter