SELFIE - Sustainable Integrated Care Models For Multi-Morbidity: Delivery, Financing and Performance

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret / Uni Research Helse (gruppe: Allmennmedisinsk forskningsenhet) periode: fra 01.09.15

Om prosjektet

I Europa i dag er det over 50 millioner mennesker som har mer enn én kronisk sykdom. Dette tallet forventes å øke sterkt i årene som kommer. Det kan få dramatiske følger for utgifter til helsevesenet, opp mot anslagsvis 20 % av BNP. Sammensatte lidelser (multimorbiditet) er en av de fremste trusler mot folkehelsen, og for den økonomiske bærekraften i de eksisterende helsesystemer. Det er et sterkt behov for helhetlige helse- og omsorgsmodeller for pasienter med multimorbiditet. Gitt mangfoldet av Europas helse- og sosialvesen er det ingen enkelt modell som passer i alle land og helsesystemer, men behovet er stort for å lære av hverandre og se hvilke tiltak som kan fungere. Dette er også bakgrunn for at prosjektet som skal analysere modeller med ulike innretninger i flere land, er ønsket av EU.

EU-prosjektet SELFIE blir koordinert fra Erasmus University Rotterdam i Nederland. Det er et samarbeid mellom universiteter og institutter i 7 andre land: England, Norge, Tyskland, Kroatia, Østerrike, Ungarn, og Spania. Norsk partner er Universitetet i Bergen i samarbeid med Uni Research Helse og Uni Rokkansenter.

SELFIE-prosjektet består av 7 arbeidspakker (WPs):

WP1: Utvikle et begrepsapparat som muliggjør beskrivelse og seleksjon av de mest lovende eksisterende programmer for helhetlige helse- og omsorgstjenester for personer med multimorbiditet
WP2: Omfattende beskrivelse av de mest lovende programmene (2 per land)
WP3: Effekt av finansiering / betalingsordninger og prissetting for helse- og omsorgsmodeller for pasienter med multimorbiditet
WP4: Utvikling av et analytisk rammeverk for å kunne evaluere programmer ved hjelp av en "multi-kriterier beslutningsanalyse " (MCDA)
WP5: Omfattende evaluering av de 16 programmene ved hjelp av MCDA
WP6: Syntese av evidensen
WP7: Overførbarhet til Sentral- og Øst-Europa

Utfyllende informasjon, se websiden: http://www.selfie2020.eu/

cp: 2017-09-26 16:17:21