SELFIE - Sustainable Integrated Care Models For Multi-Morbidity: Delivery, Financing and Performance

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret / Uni Research Helse (gruppe: Allmennmedisinsk forskningsenhet) periode: fra 01.09.15

Om prosjektet

I Europa i dag er det over 50 millioner mennesker som har mer enn én kronisk sykdom. Dette tallet forventes å øke sterkt i årene som kommer. Det kan få dramatiske følger for utgifter til helsevesenet, opp mot anslagsvis 20 % av BNP. Sammensatte lidelser (multimorbiditet) er en av de fremste trusler mot folkehelsen, og for den økonomiske bærekraften i de eksisterende helsesystemer. Det er et sterkt behov for helhetlige helse- og omsorgsmodeller for pasienter med multimorbiditet. Gitt mangfoldet av Europas helse- og sosialvesen er det ingen enkelt modell som passer i alle land og helsesystemer, men behovet er stort for å lære av hverandre og se hvilke tiltak som kan fungere.

SELFIE er et Horizon2020 EU-finansiert prosjekt som koordineres fra Erasmus University Rotterdam. Det er et samarbeid mellom universiteter og forskningsinstitutter i 8 land: Nederland, England, Norge, Tyskland, Kroatia, Østerrike, Ungarn, og Spania. Norsk partner er Institutt for økonomi ved UiB i samarbeid med AFE/Uni Research Helse og Uni Rokkansenter.

SELFIE-prosjektet består av 7 arbeidspakker (WPs):

I Norge evaluerer vi to modeller for integrerte helse- og omsorgstjenester for to ulike grupper med multimorbiditet: Læringsnettverk for gode pasientforløp [SR1] (eldre og kronisk syke) og Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Bergen [SR2] (personer med opioidavhengighet).

I WP 2 ble disse modellene grundig beskrevet («Thick description») basert på dokumentanalyser og individuelle intervju med ulike typer interessenter (stakeholders): pasienter, pårørende, profesjoner (lege, sykepleier, sosionom mfl) og ledere.

For tiden gjennomfører vi en bred evaluering om de nye modellene bidrar til å bedre pasienters helse og trivsel, og reduserer kostnader. Design: prospektiv kohortstudie med kontrollgruppe. Basert på spørreskjemaundersøkelse blant 300 pasienter i kommuner som har implementert modellen, og 300 pasienter fra lignende kommuner som ikke (enda) har implementert modellen. Datainnsamling gjøres to ganger, ved baseline og etter 6 måneder.

For utfyllende informasjon, se websiden: http://www.selfie2020.eu/

Prosjektleder/koordinator: Erasmus University Rotterdam, Nederland

Prosjektleder i Norge er Jan Erik Askildsen (Institutt for økonomi/UiB). Andre prosjektmedarbeidere er Sabine Ruths (AFE), Kamrul Islam (Rokkansenter), Kristian Jansen (AFE), Rune Ervik (Rokkansenter), Tord Skogedal Linden (Rokkansenter), Kjell-Arne Johansson (UiB), Lars Thore Fasnes (UiB) og Christian Ohldieck (LAR Bergen).

Prosjektperiode: 01.09.2015 - 31.08.2019

Finansiering: Horizon2020, kontraktnummer 634288


Publikasjoner

Rapporter

Alle rapporter
cp: 2018-01-17 18:17:29