RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge

en del av Uni Research Helse

Barn i særlig risiko

Forskningsgruppen utfører forskning, fagutvikling og kunnskapsformidling om spedbarn, barn og ungdommer som på grunn av sviktende omsorgsbetingelser eller belastende livshendelser er i særlig risiko for å utvikle psykososiale vansker.

 

Tidlig identifisering og målrettede tiltak viktig for barn i særlig risiko. Foto: Colourbox

Sentrale forskningsområder:

 

Et av gruppens mål er å utvikle kunnskapsgrunnlaget som skal til for at man så raskt som mulig kan identifisere de barna det gjelder. Et annet mål er å utvikle kunnskapsgrunnlaget for målrettede tiltak overfor barnet og dets omsorgsmiljø.

Forskningsgruppens arbeid har bred tverrfaglig relevans, og retter seg mot ansatte innen barnevern, helsevern og alle andre tjenester som møter barn og unge i særlig risiko.

 

Hjelpetiltak i barnevernet

Prosjekter:
Hjelpetiltaksforskning

Barnevernets undersøkelsesarbeid – fra bekymring til beslutning

 

Barn i fosterhjem og fosterhjemsomsorg

Prosjekter:
Ung i fosterhjem

Førsteårsgrupper - Kunnskapsbasert gruppeveiledning for fosterforeldre

Trygg Base

Fosterbarn som tar høyere utdanning - suksessfaktorer

Fosterbarns psykiske helse

Fosterhjem for barns behov

Plasseringer i beredskapshjem. Hvor lenge varer de – og hvorfor?

Psykiske vansker hos barn plassert utenfor hjemmet

Sammen for læring

Screening av barn – tverrfaglig samarbeid om utredning og tiltak

 

Sped- og småbarns psykiske helse

Prosjekter:
Spedbarns mestring av stress: en longitudinell studie av mor-spedbarn samspill

Kosthold, mental helse og spedbarns utvikling

Sosiale ferdigheter og utvikling hos spedbarn

 

Barn som pårørende

Prosjekter:
Barn som pårørande i fastlegetenesta

cp: 2019-12-04 11:15:20