Effekter av amalgamutskifting hos pasienter med mistenkte bivirkninger av amalgam

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer) periode: 06.12.13 - 31.12.18

Prosjektresultater

  • Ved oppfølgingen tre år etter at alle amalgamfyllingene var fjernet, rapporterte forsøksgruppen i gjennomsnitt minsket intensitet av helseplager. Sammenliknet med referansegruppen var minskningen statistisk signifikant for plager fra munnhulen og for generelle helseplager (Sjursen et al 2011).
  • Det kan finnes flere mulige forklaringer på nedgangen i rapporterte helseplager. Minsket eksponering for kvikksølv etter utskiftning til andre tannmaterialer kan være én forklaring. Faktorer som pasientenes forventninger til at amalgamutskiftning er en virkningsfull behandling, og det å ikke lenger trenge å bekymre seg over å ha amalgam i tennene, kan også tenkes å ha virket inn på resultatet. Den generelle omsorgen og interessen som pasientene over tid har opplevd i forbindelse med behandling og oppfølging, kan også tenkes å ha hatt betydning for reduksjonen av helseplager.

Om prosjektet

20 tilfeldig valgte pasienter, undersøkt av Bivirkningsgruppen i perioden fra 1993 til 1999, har fått alle amalgamfyllinger byttet til andre materialer og har blitt fulgt i 5 år etter utskifting med blant annet blodprøver, spørreskjema og psykologisk testing. Formålet med prosjektet er å studere forandringer i helsetilstand over tid hos pasienter med mistenkte bivirkninger av amalgam etter utskifting av amalgamfyllinger. Data fra prosjektet har blitt presentert på flere internasjonale vitenskapelige konferanser og data fra oppfølgingen etter tre år er publisert i Journal of Oral Rehabilitation (Sjursen et al 2011). Forandringer over tid av sporelementer og cytokiner i serum studeres også i prosjektet (Björkman et al 2012).

Pasientenes opplevelse av helseplagene, og endringer av disse, er tema for to kvalitative studier knyttet til et doktorgradsprosjekt ved Universitetet i Bergen. Gjennom forskningsintervjuer kan aspekter som ikke er blitt tilstrekkelig belyst gjennom spørreskjema bli avdekket.

Les mer Bivirkningsbladet, 11.10.11 med tema «Forandringer av helseplager etter utskiftning av amalgamfyllinger» 

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Personer

Forskningstema

cp: 2019-06-18 01:16:43