RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge

en del av Uni Research Helse

Forskningsresultater Olweusprogrammet

Olweusprogrammet er ett av få programmer på verdensbasis som tilfredsstiller strenge krav til vitenskapelig dokumenterte (positive) effekter.

I USA
er pro­grammet ett av fire skolebaserte tiltaksprogram mot problematferd (og det eneste med fokus på mobbing) som oppfyller kravene for et såkalt Blueprint- eller modellprogram (Olweus og Limber 1999).

I Norge var programmet det eneste blant 25 skoleprogrammer som ble anbefalt uten reservasjoner til bruk i skolen ved en gjennomgang i 2000 (Rapport 2000).

I en nylig såkalt meta-analyse av alle antimobbeprogrammer i verden (Ttofi & Farrington, 2009) med evalueringer av tilstrekkelig vitenskapelig kvalitet, kom Olweus-programmet ut med best resultat og ble omtalt som ”the sucessful Olweus program” og ”programmes inspired by the work of Dan Olweus worked best".

Den første evalueringen av Olweusprogrammet baserte seg på data fra ca. 2500 elever på 5. til 8. klasse­trinn fra 42 skoler i Bergen. Elevene ble fulgt over en periode på 2,5 år fra 1983 til 1985. Evalueringen viste en klar reduksjon i forekomsten av mobbing, i til­legg til positive effekter på flere andre områder (Olweus 1991, 1992, 1997).

Kommuner og skoler kan få informasjon og invitasjon til deltakelse ved å henvende seg til:

E-post: Olweusprogrammet@uni.no
Telefon: +47 55588422 / +47 55 58 86 70

Les mer om Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd


Reduksjon av mobbing

 • Forekomsten av mobbing ble kraftig redusert – med ca. 50 % – i løpet to år etter innføring av programmet. Resultatene gjelder både for å bli mobbet direkte og indirekte, og for mobbing av andre elever. Reduksjonen gjelder både gutter og jenter, og alle klassetrinn. Positive resultater ble registrert både med selvrapporter fra elev­ene, med en form for kameratvurdering og i lærerrapporter.
 • Effektene var omtrent de samme, eller noe sterkere, etter to år enn etter ett år.

 

Lignende resultater med gjennomsnittlig 30–50 % reduksjon av nivået av mobbing er re­gistrert i fem andre store studier i løpet av de siste årene:

 • en undersøkelse blant ca. 4000 elever i Bergen i 1997–98
 • en undersøkelse blant ca. 1000 elever i Oslo-området i 1999–2000
 • tre undersøkelser i perioden 2001–2003 blant mer enn 20 000 elever i 4.–7. klasse

(Olweus, 1999, 2001b, 2004a, b og c, 2005; Olweus & Limber, 2010)


Effekter av Olweusprogrammet

Basert på disse tallene kan man anslå at:

 • antall mobbeofre i Norge ville bli redusert med 15-20 000 elever på relativt kort tid om alle skoler gjennomførte pro­grammet i overensstemmelse med intensjonene.
 • livet er blitt vesentlig tryggere og bedre for flere tusen elever.
 • det overvel­dende sannsynlig også er en betydelig innsparing av kostnader for samfunnet når det gjelder psykiske vansker og psykologisk/psykiatrisk behandling (Olweus, 2010).

 

Samfunnskonsekvenser - hva skjer med de som blir mobbet og de som mobber?

Resultater fra en norsk doktoravhandling viser for eksempel at ca. 50 prosent av voksne polikliniske pasienter som søkte eller var henvist til psykiatrisk behandling, hadde blitt mobbet som barn/ungdom (Fosse, 2006). Jo mer de hadde blitt mobbet, desto sterkere psykiatriske symptom.

Olweus har også fulgt en gruppe tidligere skolemobbere og deres klassekamerater, til sammen 800 gutter, opp i ung voksen alder (Olweus, 2010, in press). Omtrent 55 % av guttene som var mobbere i 7.–10. klasse var dømt for minst én kriminell handling ved fylte 24 år. 36 % av de tidligere mobberne hadde tre eller flere dommer, mens tilsvarende tall var 10 % for elever som ikke var mobbere i 7.–10. klasse. Som unge voksne hadde altså de tidligere skolemobberne nesten fire ganger så høyt nivå av relativt alvorlig gjentagelseskriminalitet sammenlignet med jevnaldrende ikke-mobbere.

 

Andre positive resultater av Olweusprogrammet (Olweus 1991, 1992)

 

 • Nedgang i antisosial atferd som tyveri, hærverk, alkoholbruk og skulk
 • Økning i elevenes skoletrivsel
 • Forbedring av det sosiale klimaet i klassene

Det er viktig å understreke at de positive resultatene er oppnådd i den aktive innføringsperioden på ca. 18 måneder.

For å opprettholde effektene av tiltak over tid, er det vesentlig med en kontinuerlig satsing (men med mindre ressursinnsats). Tiltakene må forankres i skolen gjennom rutiner, regelverk og systemer (Kvalitetssikringssystemet), først og fremst med støtte fra skolens ledelse og ansatte, men også fra foreldre og elever.

 

Forhold som påvirker bruk av Olweusprogrammet

På skolenivå viste det seg at skoler med en åpen kommunikasjon mellom lærerne og en positiv holdning til forandring og nye tilnærmingsmåter, innførte mer av tiltaksprogrammet.

Kallestad og Olweus (2003) har undersøkt forhold som påvirker den enkelte lærers eller skoles bruk av Olweusprogrammet. Dette arbeidet viser at skolele­delsen har en sentral rolle som tilrettelegger for informasjon og kommunikasjon i lærerstaben.

Lærernes bruk av tiltak i egne klasser hadde sammenheng med:

 • lærernes oppfatning av problemomfanget i egen klasse
 • lærernes holdning til mobbing og plassering av ansvaret for å gjøre noe med slike problemer
 • informasjon som lærerne hadde fått eller tilegnet seg om programmet

 

Referanser

Olweus, D. (2011). Bullying at school and later criminality: Findings from three Swedish community samples of males. Criminal Behaviour and Mental Health.

Olweus, D. & Limber, S.P. (2010). The Olweus Bullying Prevention Program: Implementation and evaluation over two decades. In S. R. Jimerson, S. M. Swearer, & D. L. Espelage (Eds.), Handbook of bullying in schools: An international perspective (pp. 377-401). New York: Routledge.

Olweus, D. (2010). Verdien av å redusere og forebygge mobbing. I E. Befring, I. Frönes, M.-A. Sörlie (red.), Sårbare unge – nye perspektiver og tilnærminger (pp. 103-117). Oslo: Gyldendal Akademisk

Olweus, D. (2005). A useful evaluation design, and effects of the Olweus. Bullying Prevention Program. Psychology, Crime & Law, 11, 389-402.

Olweus, D. (2004a): Bullying at school: Prevalence estimation, a useful evaluation de­sign, and a new national initiative in Norway. Association for Child Psychology and Psychia­try Occasional Papers, No. 23, pp. 5–17

Olweus, D. (2004b): «The Olweus Bullying Prevention Program: Design and implemen­tation issues and a new national initiative in Norway.» I: Smith, P.K., Pepler, D. og Rigby, K. (red.): Bullying in schools: How successful can interventions be? Cambridge: University Press

Olweus, D. (2004c). Nye positive resultater med Olweus-programmet mot mobbing. HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen.

Kallestad, J.H. & Olweus, D. (2003): «Predicting teachers’ and schools’ implementa­­tion of the Olweus Bullying Prevention Program: A multilevel study.» Prevention and ­Treatment, 6, Article 21, s. 3–21

Olweus, D. (2002): Mobbing i skolen: Nye data om omfang og forandring over tid. HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen

Olweus, D. (2001a, 2006): Olweus’ kjerneprogram mot mobbing og antisosial atferd: En lærerveiledning. RBUP Vest, Bergen.

Olweus, D. (2001b): Antimobbingsprosjekt i Oslo-skoler med meget gode resultater. HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen.

Olweus, D. (1999): Noen hovedresultater fra Det nye Bergensprosjektet mot mobbing og antisosial atferd. HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen.

Olweus, D. & Limber, S. (1999). Blueprints for violence prevention: Bullying Prevention Program. ­Institute of Behavioural Science, University of Colorado, Boulder, USA

Olweus, D. (1997). Bully/victim problems in school: Facts and intervention. European Journal of Psychology of Education, 12, 495-510.

Olweus, D. (1992): Mobbing i skolen. Hva vet vi og hva kan vi gjøre. Oslo: Universitetsforlaget

Olweus, D. (1991): «Bully/victim problems among schoolchildren: Basic facts and ­effects of a school based intervention program.» I: Pepler, D. og Rubin, K. (red.): The development and treatment of childhood aggression (pp. 411–448) Hillsdale, N.J.: Erlbaum

Ttofi, M.M. og Farrington, D.P. (2009). What works in preventing bullying: Effective elements of anti-bullying programmes. Journal of Aggression, Conflict and Peace Research, 1, 13-24.

Fosse, G.K. (2006). Mental health of psychiatric outpatients bullied in childhood. Doctoral thesis. Trondheim: NTNU.

Rapport 2000 (2000): Vurdering av program og tiltak for å redusere problematferd og utvikle sosial kom­petanse. Oslo: Kirke-, undervisnings- og forskningsdepartementet

cp: 2019-12-04 11:15:38