Forskningstema - Uni Research Helse

Uni Research Helse

Barnevern og fosterhjem

Vi forsker på tiltak som kan styrke barn som er under omsorg av barnevernet, både deres trivsel og utviklingsbetingelser. Viktige tema er blant annet samarbeid og samhandling mellom fosterbarn og: fosterforeldre / omsorgspersoner, biologisk familie, sosiale nettverk, barnevern og øvrige tjenester er av særlig betydning.

Eldres helse

Forskningsprosjektene våre på feltet eldres helse spenner fra eldre, friske arbeidstakere til skrøpelige sykehjemspasienter med demens.I eldre år opplever mange mennesker tap og sorg. Våre forskere undersøker hvilke forhold som avgjør om legemiddelbehandling settes i gang ved sykehjem. Andre studier undersøker legemiddelrelaterte problemer hos eldre, for eksempel sammenhenger mellom legemiddelbruk og hoftebrudd. Nesten halvparten av alle dødsfall skjer på sykehjem. Flere prosjekter hos oss gir ny innsikt i hvordan sykehjemsleger kan bidra til en god avslutning av livet i sykehjem. Vi forsker også på en målrettet bruk av musikkterapi for blant annet å redusere uro, psykoser, depresjon og angst.  Målet er å bygge opp praksisnær forskning som øker kompetansen innen området eldre og helse, inkludert behandling av blant annet sykehjemspasienter.

Læring, teknologi og pedagogikk

Vi forsker på design, utvikling, bruk og evaluering av teknologi som støtter læring i forskjellige sammenhenger  Det handler ofte om hvordan  digitale teknologier kan legge til rette for god læring og sosial utvikling, både i klasserommet og i yrkeslivet. Læring er også et sentralt element innen mange av prosjektene som retter seg mot pasienter, helsepersonell, og ikke minst innen forskningstemaet psykiske helse.

Musikkterapi

Musikk bygger innsikt og identitet, relasjoner og fellesskap og fungerer som en helsefremmende ressurs både i klinikk og i hverdagsliv. Uni Research forsker både på profesjonell musikkterapi i behandling og på helsefremmende bruk av musikk i ulike hverdagssammenhenger. Psykisk helsevern, eldreomsorg, barnevern, kriminalomsorg, nevrorehabiltering og  barnehage/skole er sentrale arenaer i vår forskning.

Allmennmedisin og legevakt

Vi forsker på problemstillinger med relevans for pasienter hos fastleger, sykehjem og legevakt. Våre prosjekter gir klinisk anvendbar kunnskap når det gjelder kroniske sykdommer, infeksjonssykdommer, medisinsk uforklarte symptomer, eldre- og sykehjemsmedisin, og helsetjenester til marginaliserte grupper.

Kompetanseheving, utvikling av nasjonale faglige standarder, etablering og kvalitetssikring av registre innen kommunal legevaktmedisin er en sentral oppgave.  Data som samles inn brukes til vurderinger, planlegging og evaluering av legevakttjenesten i Norge. Datainnsamlingene brukes også i registre som grunnlag for offentlig statistikk og rapportering.

Personer med rusproblemer har ofte en rekke andre helseproblemer i tillegg. Noen bruker legevakten som sin viktigste allmennlege. Flere prosjekter undersøker hva som er god faglig hjelp fra helsepersonell til mennesker med rusproblemer og deres pårørende.

Psykisk helse

Vår forskning innenfor psykisk helse dekker bredt, både aldersmessig og tematisk, på individ- og samfunnsnivå. Barn og unges psykiske helse er et spesielt viktig område.

Flere av forskningsprosjektene evaluerer effekten av forskningsbaserte tiltak for sammensatte psykiske lidelser, angst, depresjon eller atferdsvansker både med tanke på forebygging, behandling og deltagelse i skole eller arbeidsliv. Annen forskning innen temaet psykisk helse har som mål å utvikle gode  tiltak, f eks mot mobbing eller angst.

Vi utfører også en befolkningsundersøkelse som går over lengre tid om barn og unges psykiske helse Den omfatter blant annet temaer som livsstil, skolefungering og familiesituasjon.

Sykefravær og utstøting fra arbeidslivet

Spørsmål knyttet til deltakelse i arbeidsmarkedet er sammensatte og krever tverrfaglige og flerfaglige tilnærminger. Vi legger vekt på å utvikle metoder for å analysere og evaluere tiltak som kan hjelpe personer på trygdeytelser og langtidssykmeldte arbeidstakere raskere tilbake i arbeid. Hovedmålet er å få ny kunnskap om bl.a. diagnosesetting og effektive tiltak for de vanligste tilstander som fører til langvarige sykemeldinger og uføretrygd.

Bivirkninger fra tannmaterialer

Bruken av tannrestaureringsmaterialer er forandret de siste ti-årene og nye materialer blir jevnlig tatt i bruk. Rapporter fra helsepersonell om uønskede reaksjoner/bivirkninger hos pasienter i forbindelse med bruk av tannmaterialer registreres og lagres i en database som Bivirkningsgruppen er ansvarlig for. Dataene muliggjør blant annet analyse av forandringer av type bivirkninger som blir rapportert over tid og til signalgenerering vedrørende nye typer reaksjoner. Klinisk utredning av henviste pasienter og kliniske forsøk med utbytte av tannmaterial som kan mistenkes årsake bivirkninger gir i tillegg viktig informasjon.

Bivirkningsgruppen har samarbeid med odontologisk, medisinsk, miljømedisinsk, toksikologisk og psykologisk fagmiljø.

cp: 2019-12-04 11:17:12