RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge

en del av Uni Research Helse

Friends-programmet mot angst hos barn og unge

FRIENDS-programmet:

  • er et program for forebygging og behandling av angstsymptomer hos barn og ungdom
  • kan anvendes både i skolen, kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten
  • er manualbasert og basert på kognitiv atferdsterapi (KAT)
  • finnes i en barneversjon (8-12 år) og en ungdomsversjon (12-15 år)
  • er oversatt og tilrettelagt for norske forhold
  • går over 10 sesjoner på 90 minutter som gruppeintervensjon (sesjonene er 60 minutter hvis programmet brukes som individual-intervensjon)
  • omfatter også to foreldresamlinger 

Et sentralt element i behandling av angst er eksponeringstrening. Det vil si å utsette barnet for den tingen eller den situasjonen barnet har angst for. Dette gjøres gradvis og i samarbeid med barnet og foreldrene. I tillegg prøver vi å få barnet til å endre sine tanker rundt den situasjonen som utløser angsten, gir barnet mestringsstrategier og lærer barnet å rose seg selv når det går bra. Barn med angst har ofte lite språk på egne følelser. Det er derfor viktig at barnet lærer å identifisere egne følelser, gjenkjenne hva som utløser angsten, gjøre erfaringer i ulike situasjoner og kjenne på kroppslige reaksjoner. Dette er sentrale elementer i Friends-programmet.

 

Målgruppe for Friends-programmet 

Friends-programmet brukes i behandling av barn og unge med angstdiagnoser, som indikertforebyggende tiltak for barn og unge med høy grad av angstsymptomer, som selektivt forebyggende tiltak overfor barn og unge i risiko for å utvikle angstlidelser og som universal forebyggende tiltak.

De vanligste angstproblemer hos barn og unge er:

Fobi
Angst for spesielle ting som oppfattes som farligere enn de objektivt sett er. Sentralt trekk ved fobier er at barnet prøver å unngå å møte de ting eller de situasjoner hvor angsten utløses.

Separasjonsangst
Barn med separasjonsangst er redde for atskillelse i forhold til sine omsorgspersoner. Det er normalt å ha en viss grad av separasjonsangst i førskolealder. Det som skiller separasjonsangst fra normal utviklingsangst er imidlertid graden, antall symptomer, i hvor stor grad angsten har negative konsekvenser for barnets dagligdagse aktiviteter og at angsten vedvarer utover forventet alder.

Generalisert angst
Barn som har generalisert angstforstyrrelse er mye bekymret og forventer ofte at noe vondt eller farlig skal skje. Angsten er ikke knyttet til en spesiell ting eller hendelse. Barn med generalisert angst har stort behov for å bli beroliget. Disse barna forteller at de ofte er bekymret for skoleprestasjoner, fremtiden eller sin egen eller andres helse. De feiltolker ofte situasjoner og kan kjenne seg personlig ansvarlig for negative hendelser. 

Sosial angst
Barn med sosial angst er bekymret for en rekke dagligdagse situasjoner der man møter andre mennesker. De har uttalt bekymring for å bli vurdert av andre. Dette fører til at de  i stor grad unngår sosiale situasjoner. Sosial angst skiller seg fra skyhet eller sjenanse ved at tilstanden har høyere alvorlighetsgrad, og symptomene må ha vært tilstede i minst 6 måneder.

 

 

 

 

 

 

 

 

cp: 2019-12-04 11:17:38