PraksisNett Vest og Musikkterapi for depresjon i primærhelsetjenesten

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppes: Allmennmedisinsk forskningsenhet, GAMUT - Griegakademiets senter for musikkterapiforsking) periode: fra 01.09.18

Om prosjektet

Depresjon er en av de viktigste årsakene til tap av helse og uførhet i Norge, og representerer således et betydelig samfunnsproblem. Internasjonal forskning viser god effekt av musikkterapi på depresjon, men etableringen av norsk praksis har ikke kommet like langt. Det er også behov for å evaluere effekten av ulike måter å praktisere musikkterapi på ved depresjon. 

Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) i Bergen og Griegakademiets senter for musikkterapiforsking (GAMUT) har fått bevilgning fra Uni Research (prosjekt nr. 812369) for å gjennomføre en pilotstudie på musikkterapi høsten 2018, som forberedelse av en større multisenterstudie (randomisert kontrollert studie). Pilotstudien søkes godkjent hos etisk komite (REK vest) før prosjektstart. PraksisNett er en ny infrastruktur som skal legge til rette for at forskere får mulighet til å gjennomføre gode og kvalitetssikrede studier i norsk allmennpraksis. Gjennom PraksisNett Vest vil vi rekruttere pasienter med depresjon til pilotstudien. Alle som er egnet for studien vil få tilbud om individuell musikkterapi, men blir randomisert til musikkterapi med eller uten to «forsterknings»-elementer (enhancements); hjemmebasert musikklytting og en spesifikk pusteøvelse.

Hensikt  

(1) Etablere det regionale forskningsnettverket på Vestlandet, PraksisNett Vest. 

(2) Kartlegge forekomst av depresjon og ulike behandlingstiltak i allmennpraksis.

(3) Gjennomføre pilotstudie om effekt av musikkterapi hos pasienter med depresjon:

a. Rekruttere 6 pasienter i allmennpraksis gjennom PraksisNett Vest. Pasientene testes vha. standardiserte diagnoseverktøy (MADRS, HADS, GAF og RAND-36).  

b. Implementere musikkterapi hos 6 pasienter henvist fra fastlegen, 12 sesjoner over 6 uker hver, med eller uten forsterknings-elementer. 

c. Følge opp pasientene etter gjennomført musikkterapi med standardiserte diagnoseverktøy.

(4) Gjennomføre seminar/workshop for norske musikkterapeuter. Tema: musikkterapi ved depresjon. Forelesere: forskere / samarbeidspartnere ved Universitet i Jyväskylä.

Prosjektgruppe: Sabine Ruths, Knut-Arne Wensaas, Nina Lunde og Tone Smith-Sivertsen ved AFE; Christian Gold, Brynjulf Stige og Monika Geretsegger ved GAMUT.

 

Oppdatert: 20.09.18

cp: 2018-11-20 19:16:29